ค้นหาข้อมูลยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 นั้น
บัดนี้ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ทั้งนี้ ได้แนบสรุปรายการยาที่มีการปรับปรุงจากประกาศคณะกรรมการฯ ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา
สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา