ค้นหาข้อมูลยา

กรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยา ปี 2560 (ตามมติคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560)

กรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยาปี 2560
(ตามมติคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560)
1.รายการยาที่มีปัญหาจัดซื้อ (0 รายการ)
2. ยาที่มีผลกระทบงบประมาณสูง (519 รายการ)*
    2.1 กลุ่มยาโรคหัวใจและหลอดเลือด (68 รายการ)
    2.2 กลุ่มยาระบบกล้ามเนื้อและกระดูกและยารักษาแผลที่ทางเดินอาหาร (118 รายการ)
    2.3 กลุ่มยารักษาโรคมะเร็งและยาที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน (61 รายการ)
    2.4 กลุ่มยาระบบต่อมไร้ท่อ (49 รายการ)
    2.5 กลุ่มยาระบบทางเดินหายใจ (97 รายการ)
    2.6 กลุ่มยารักษาโรคระบบประสาทส่วนกลาง (84 รายการ)
    2.7 กลุ่มยาระบบทางเดินปัสสาวะ (42 รายการ)
3. ยาที่มีการเปลี่ยนแปลงของราคาในตลาดเนื่องจากการวางจำหน่ายของผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายรายอื่น เช่น มีการวางจำหน่ายยาสามัญหลังสิทธิบัตรยาต้นแบบหมดอายุ เป็นต้น
4. ยาชนิดใหม่ที่ได้รับทะเบียนตำรับยา 
5. ยาที่ผ่านการต่อรองราคาในขั้นตอนคัดเลือกยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
6. ยาที่มีความเร่งด่วนตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาเห็นสมควร