ค้นหาข้อมูลยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ. 2560 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 นั้น
บัดนี้ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เล่ม 134 ตอนพิเศษ 79 ง ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
กลุ่มนโยบายแห่งชชาติด้านยา 

ไฟล์แนบ: