ค้นหาข้อมูลยา

เปิดรับการเสนอรายการยาจากสมุนไพรของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจ

เปิดรับการเสนอรายการยาจากสมุนไพรของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจ

ด้วยคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยาจากสมุนไพร ซึ่งมีหน้าที่ทบทวน/พัฒนาปรัชญา
หลักการ เกณฑ์การคัดเลือกรายการยาจากสมุนไพร พิจารณาแล้วเพื่อให้การพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ในส่วนของบัญชียาจากสมุนไพรมีการปรับปรุงแก้ไข
ตามสภาพของปัญหาสุขภาพ วิทยาการ และข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง เห็นควรให้เปิดรับการเสนอรายการยาจากสมุนไพรของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจ

จะเสนอยาจากสมุนไพรเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาได้ส่งข้อมูลให้คณะทำงานฯ ต่อไป
ทั้งนี้เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่มกราคม 2560 จนถึง 31 มีนาคม 2560 ศึกษารายละเอียด/ download เอกสาร ได้ตาม link ต่อไปนี้
แบบสํารวจข้อมูลตํารับยาเพือพิจารณาเข้าเภสัชตํารับโรงพยาบาลจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ (โรงพยาบาล)
แบบเสนอยาเพื่อขอเข้ารับการพิจารณาเป็นยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ภาคเอกชน)