ค้นหาข้อมูลยา

การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอรายการเภสัชตำรับโรงพยาบาลของยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560

สถานที่: 
โรงแรมริชมอนด์
วันและเวลา: 
Wed, 2017-01-18 08:30

การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอรายการเภสัชตำรับโรงพยาบาลของยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยาจากสมุนไพร
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอรายการเภสัชตำรับโรงพยาบาลของยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ปี 2560 ขึ้น ณ โรงแรมริชมอนด์
ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการผลิตและใช้ยาสมุนไพรของรัฐ ได้เสนอรายการเภสัชตำรับฯ ที่เหมาะสมเข้าสู่กระบวนการพิจารณา

ประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้  คือ ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบาย และผู้ใช้ยาในระดับสถานพยาบาลได้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำข้อมูล
เพื่อเสนอรายการเภสัชตำรับโรงพยาบาลที่เป็นยาจากสมุนไพรเข้าสู่กระบวนการพิจารณาบัญชียาหลักแห่งชาติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ภญ.ดร.จิราพร  ลิ้มปานานนท์ ประธานคณะทำงานฯ
และประธานในพิธีเปิด ยังได้กล่าวเน้นย้ำในที่ประชุมว่า ข้อมูลการใช้ยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาลถือได้ว่าเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าด้านสาธารณสุขและยังจัดเป็นช่องทางสำคัญ
ในการเพิ่มจำนวนรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติได้อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้คณะทำงานฯ มีกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาการรับแบบเสนอยาในรอบแรกวันที่ 31 มีนาคม 2560

ศึกษารายละเอียด/ download เอกสาร ได้ตาม link ต่อไปนี้ 

(เอกสารประกอบการประชุม)

(แบบสำรวจข้อมูลตำรับยาเพื่อพิจารณาเข้าเภสัชตำรับโรงพยาบาลจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ)

และหากมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร 02 590 7155

 

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา