ค้นหาข้อมูลยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 นั้น บัดนี้ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ทั้งนี้ ได้แนบสรุปรายการยาที่มีการปรับปรุงจากประกาศคณะกรรมการฯ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา
สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา