ค้นหาข้อมูลยา

การประชุมสัมมนา เรื่อง “มาตรฐานวัตถุดิบ การผลิตและประกันคุณภาพเภสัชตำรับโรงพยาบาลจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ โฮเทล (สุขุมวิท 20)

สถานที่: 
โรงแรมวินเซอร์สวีทส์ โฮเทล (สุขุมวิท 20) กรุงเทพมหานคร
วันและเวลา: 
Mon, 2017-02-27 08:00

คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ (โดยคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยาจากสมุนไพร)
เห็นควรให้มีการจัดประชุมสัมมนาเรื่อง
 มาตรฐานวัตถุดิบการผลิตและประกันคุณภาพเภสัชตำรับโรงพยาบาลจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ  โรงแรมวินเซอร์สวีทส์ โฮเทล (สุขุมวิท 20) กรุงเทพมหานคร 
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจถึงมาตรฐานการเลือกวัตถุดิบ
การผลิตและประกันคุณภาพเภสัชตำรับโรงพยาบาลจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้ยาประชาชนและสอดคล้องกับนโยบายในการส่งเสริมการยาจากสมุนไพรของประเทศ
                           
                           ศึกษารายละเอียด/
 download เอกสารด้านล่าง

             -  หนังสือการเตรียมเครื่องยาไทยบางชนิดก่อนใช้ปรุงยา (ประสะ-สะตุ-ฆ่าฤทธิ์) สามารถดาวน์โหลดได้ที่  http://ptmk.dtam.moph.go.th/book

            -  โครงการประชุมสัมมนาฯ และเอกสารประกอบการบรรยาย 

             หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักยา โทร 02 590 7155
             ที่มา: กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา