ค้นหาข้อมูลยา

คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ (Thai National Formulary)

คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ รอบปี พ.ศ. 2556-2558 ได้มอบหมายให้คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยาในแต่ละสาขา ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ (Thai National Formulary) ขึ้น ในรูปแบบของสื่อที่สั้น กระชับ ใช้งานง่าย เพื่อใช้คู่กับบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2559 และเพื่อใช้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือฯ ดังกล่าวได้ตาม link ด้านล่างนี้

>> ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ <<

งานบัญชียาหลักแห่งชาติ