ค้นหาข้อมูลยา

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลรัฐและหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลรัฐและหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง

       ตามที่ได้แจ้งราคาตามมติคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาไปแล้วทางเว็บไซต์ จำนวน 2 ครั้ง
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 และ 15 กันยายน 2559 นั้น

       ขอเรียนว่า การแจ้งราคาตามมติคณะอนุกรรมการฯ ในเว็บไซต์นี้เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการรับฟังความเห็นเท่านั้น
ซึ่งต้องมีระยะเวลาให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถอุทธรณ์โต้แย้งกับราคาที่แสดงไว้ได้ จึงยังถือว่าเป็นราคากลางที่ไม่มีผลใช้บังคับ เพราะยังอาจมีโอกาสโต้แย้งและปรับแก้ไขราคาได้

       ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดปัญหาผลกระทบในภาพรวม ในระหว่างที่ราคากลางยังไม่มีผลบังคับใช้ ขอความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง
จัดซื้อยาตามราคาที่ได้มีการตกลงกับผู้จำหน่ายไว้แล้ว ทั้งนี้ ราคากลางยามีการประกาศและมีผลบังคับใช้แล้ว จะแจ้งให้ทุกท่านที่เกี่ยวข้องรับทราบอีกครั้งหนึ่ง

                          ฝ่ายเลขานุการอนุกรรมการฯ
                          วันที่ 16 กันยายน 2559