ค้นหาข้อมูลยา

ประกาศการเปิดรับแบบเสนอยาเพื่อปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559

ประกาศการเปิดรับแบบเสนอยาเพื่อปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559

            คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการเปิดรับแบบเสนอยาเพื่อปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.     บริษัทยา/หน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการเสนอยาเพื่อปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ โปรดส่งแบบเสนอยา 1 ชุด ที่จุดรับ/ส่ง กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา สำนักยา อาคาร 4 ชั้น 5
ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งเป็นเอกสารเฉพาะแบบ ED1  ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เท่านั้น  โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบเสนอยาได้ที่เว็บไซต์ http://drug.fda.moph.go.th/zone_admin/admin110.asp
2.     หากเอกสารที่ส่งไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือแผ่น CD-rom ไม่สามารถเปิดอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ได้ คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณายานั้นๆ ในทุกกรณี

                                                                                       กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา
                                                                                                                สำนักยา
                                                                             สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา