ค้นหาข้อมูลยา

การประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ

สถานที่: 
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร
วันและเวลา: 
Thu, 2016-07-21 08:00

                                  การประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ
                   วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ 
โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร

ที่ หัวข้อ Download
1

การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การ พัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ: เดินหน้าสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณ

PDF
2

การบรรยาย เรื่อง “ปรัชญา หลักการและเกณฑ์การคัดเลือกยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ”            โดย ศ.นพ. เกรียง ตั้งสง่า  ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ

PDF
3

การบรรยาย เรื่อง “หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ และเครื่องมือที่ใช้ (ISafE score) ในการคัดเลือกยา และแนวทางการจัดลำดับความสำคัญ” โดย  ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล ผู้แทนคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ 

PDF
*

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ  (ฉบับแก้ไข 25/08/2559)

PDF

หมายเหตุ: เอกสารที่ให้ Download ทั้งหมดนี้ ใช้เฉพาะการประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา

และคณะทำงานสนับสนุนด้านต่างๆ ทั้งนี้ อาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะอนุกรรมการฯ เห็นสมควร

- การนำไปใช้เผยแพร่ควรได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน -