ค้นหาข้อมูลยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครทีมวิจัยที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐ เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของรายการยาที่เสนอเพื่อบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง ประกาศรับสมัครทีมวิจัยที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐเพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของรายการยาที่ได้รับมอบหมายจากคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
            ด้วยคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ภายใต้คณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2559-2561 
ประกาศรับสมัครทีมวิจัยที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐ เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของรายการยาที่ได้รับมอบหมายจากคณะทำงานฯ
สำหรับเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกทีมวิจัยและแนวทางการดำเนินงานวิจัย ท่านสามารถอ่านได้จากใบสมัคร
            หากท่านสนใจทำการวิจัยเพื่อพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ โปรดดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกรายละเอียด
พร้อมแนบประวัติย่อของท่านและทีมวิจัยของท่าน มาที่ hewg@hitap.net  และ nlem.center1@gmail.com
ภายในวันพุธที่ 21 กันยายน 
พ.ศ. 2559  โดยคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขจะเป็นผู้ทำการคัดเลือกและ
ตอบกลับท่าน
เมื่อได้รับรายการยาที่ต้องทำการประเมินจากคณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559

                                                                   คณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

ไฟล์แนบ: