ค้นหาข้อมูลยา

กรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยาปี 2559

กรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยาปี 2559
1.รายการยาที่มีปัญหาจัดซื้อ
2.ยาที่ผลกระทบงบประมาณสูง 
  2.1กลุ่มยาโรคหัวใจและหลอดเลือด
  2.2.กลุ่มยาระบบกล้ามเนื้อและกระดูกและยารักษาแผลที่ทางเดินอาหาร 
  2.3กลุ่มยารักษาโรคมะเร็งและยาที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน (Antineoplastic and immunomodulation agents)
  2.4กลุ่มยารักษาโรคระบบประสาทส่วนกลาง
  2.5กลุ่มยาระบบต่อมไร้ท่อ
  2.6กลุ่มยาระบบทางเดินหายใจ
3.ยาที่มีการเปลี่ยนแปลงของราคาในตลาด เนื่องจากการวางจำหน่ายของผู้จำหน่ายรายอื่น
4.ยาชนิดใหม่ที่ได้รับทะเบียนตำรับยา
5.ยาที่มีความเร่งด่วนที่คณะอนุกรรมการฯ เห็นสมควร
6.ยาที่ผ่านการต่อรองราคาในขั้นตอนคัดเลือกยาในบัญชียาหลักฯ