ค้นหาข้อมูลยา

การประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการเสนอยาเพื่อปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ

สถานที่: 
ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันและเวลา: 
Thu, 2016-06-09 08:30

การประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการเสนอยาเพื่อปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ

สถานที่:

ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันและเวลา:

9 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30-11.30 น.

เอกสารประกอบการประชุม

เอกสารประกอบการประชุม
01 โครงการจัดประชุมชี้แจง เรื่องแนวทางการเสนอยาเพื่อปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ PDF
02 หนังสือเชิญประชุม PDF
03 กำหนดการประชุม PDF
04 แบบตอบรับการประชุม PDF
05 แบบเสนอยา
     - แบบเสนอยาเพื่อปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ 
     - ข้อมูลสิทธิบัตรไทย ปริมาณและมูลค่าการผลิต/นำเข้ายาที่เสนอ
     - ข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
     - ข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดยาเข้า/ออก/เพิ่มข้อบ่งใช้ ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
     - ภาคผนวก


MS Word

MS Word
MS Word
MS Word
M
S Word

06 แนวทางการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ รอบปี พ.ศ. 2559-2561 ปรัชญา หลักการ และเกณฑ์การจัดทำบัญชียาหลักแห่งชาติของยาแผนปัจจุบัน PDF