ค้นหาข้อมูลยา

การประชุมรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) นโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔

สถานที่: 
ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ
วันและเวลา: 
Mon, 2016-06-20 08:00

การประชุมรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) นโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย
- (ร่าง) นโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
กำหนดการประชุม
ทั้งนี้ ท่านสามารถแสดงความเห็นต่อร่างนโยบายฯ ก่อนการประชุมได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
ช่องทางที่ 1 ดาวโหลดแบบแสดงความเห็น *** กรอกแบบฟอร์มและส่งกลับมายังอีเมล์ที่ nlem.center1@gmail.com
ช่องทางที่ 2 กรอกแบบแสดงความเห็นออนไลน์

เอกสาร
- (ร่าง) นโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ PDF
กำหนดการประชุม PDF
ทั้งนี้ ท่านสามารถแสดงความเห็นต่อร่างนโยบายฯ ก่อนการประชุมได้ 2 ช่องทาง ดังนี้  
ช่องทางที่ 1 ดาวโหลดแบบแสดงความเห็น *** กรอกแบบฟอร์มและส่งกลับมายังอีเมล์ที่ nlem.center1@gmail.com MS Word
ช่องทางที่ 2 กรอกแบบแสดงความเห็นออนไลน์ Click Link