ค้นหาข้อมูลยา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชีรายการยากำพร้า พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2558

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชีรายการยากำพร้า พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2558 
 
ตามมติคณะอนุกรรมการยากำพร้าในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ได้มีมติให้ปรับปรุงรายการยาในบัญชีรายการยากำพร้า
ให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2558 เป็นตั้นไป
 
           ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558
                    นายบุญชัย สมบูรณ์สุข
          เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา