ค้นหาข้อมูลยา

โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU hospital)

1. คู่มือการดำเนินงานโครงการฯ (ฉบับล่าสุด ณ เดือนมิถุนายน 2558) 

2. ข้อมูลกุญแจสำคัญ 6 ประการ (PLEASE) (ดูในคู่มือฯ ข้อ 1)

3. สื่อเผยแพร่

Download สื่อเผยแพร่

4. รายชื่อโรงพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการ (ณ มิถุนายน 2558) 

5. โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล สไลด์ชี้แจงโครงการฯ และใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ