ค้นหาข้อมูลยา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของวิชาชีพด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

สถานที่: 
ณ โรงแรมแมนดาริน ถ.พระราม 4 กรุงเทพฯ
วันและเวลา: 
Thu, 2014-09-25 09:00

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของวิชาชีพด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
เมื่อวันที่ วันที่ 25 – 26 กันยายน 2557 ณ ณ โรงแรมแมนดาริน ถ.พระราม 4 กรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบการประชุม

เอกสารประกอบการประชุม download 
01 กำหนดการประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร PDF
02 สรุปผลสำรวจสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรก่อนปริญญา    
     สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2556
ดาวน์โหลดเอกสาร PDF
03 ร่าง เป้าหมายของการพัฒนาการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 6 ข้อ ดาวน์โหลดเอกสาร PDF
04 เนื้อหาหลักของการเรียนการสอนการใช้ยาสมเหตุผล ดาวน์โหลดเอกสาร PDF
05 แผนการดำเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของวิชาชีพด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ดาวน์โหลดเอกสาร PDF
06 แนวทางประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของวิชาชีพด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ดาวน์โหลดเอกสาร PDF
06.1 ใบงานการวิเคราะห์เนื้อหาหลักของการเรียนการสอนการใช้ยาสมเหตุผลของวิชาชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร PDF
06.2 ใบงานแผนการดำเนินการตามเป้าหมายของการพัฒนาการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ดาวน์โหลดเอกสาร PDF
07 แนวทางประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง การพัฒนาคู่มือครูผู้สอน ดาวน์โหลดเอกสาร PDF
07.1 ใบงานการฝึกปฏิบัติจัดทำคู่มือครูผู้สอน ดาวน์โหลดเอกสาร PDF
07.2 ใบงานแผนการจัดทำคู่มือครูผู้สอน ดาวน์โหลดเอกสาร PDF
เอกสารการบรรยาย วันที่ 25-26 กันยายน 2557  
01 การบรรยาย โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์ ฉายากุล  รองเลขาธิการแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทยเรื่อง
  • หัวข้อ "สถานการณ์และทิศทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อการใช้ยาสมเหตุผลของวิชาชีพด้านสุขภาพ"
  • หัวข้อ "แนวทางการจัดทำคู่มือครูผู้สอน กรณีการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต" 
ดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ดาวน์โหลดเอกสาร PDF
02 การบรรยาย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสนธิ์ จงตระกูล  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  • หัวข้อ "ทำไมต้องมีการพัฒนาหลักสูตรการใช้ยาสมเหตุผล"
  • หัวข้อ "แนวทางการจัดทำข้อสอบที่มีเนื้อหาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล"
  • ตัวอย่างโมดูลการเรียนรู้และการประเมินผล เรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต)

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF

ดาวน์โหลดเอกสาร WORD
ดาวน์โหลดเอกสาร WORD