ค้นหาข้อมูลยา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชีรายการยากำพร้า พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชีรายการยากำพร้า พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 

ตามมติคณะอนุกรรมการยากำพร้าในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ได้มีมติให้ปรับปรุงรายการยาในบัญชีรายการยากำพร้า
ให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2556 เป็นตั้นไป

           ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
                    นายบุญชัย สมบูรณ์สุข
          เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

 
ไฟล์แนบ: