ค้นหาข้อมูลยา

รายงานวิจัย

ประกาศรายการยาที่ควรมีการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบด้านงบประมาณ

ด้วยคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2558 ได้ทำการจัดลำดับความสำคัญของรายการยาที่ควรมีการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบด้านงบประมาณ จากรายการยาทั้งหมดที่ถูกเสนอโดยคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยาในสาขาต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 21 รายการ
อ่านต่อ...

ขอบเขตข้อมูลแสดงรายชื่องานวิจัยที่กำลังดำเนินการศึกษาวิจัยและงานวิจัยที่ดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดงานวิจัย นักวิจัยหลัก ดาวน์โหลด
1. ชื่อเรื่องการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบด้านงบประมาณของการใช้ยา Peginterferon และ Ribavirin ในข้อบ่งใช้สำหรับผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังชนิด สายพันธุ์ 1 ผศ.ดร.ภญ. ณัฏฐิญา ค้าผล ×
2. ชื่อเรื่องการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบด้านงบประมาณของการใช้ยา Peginterferon และ Ribavirin ในข้อบ่งใช้สำหรับผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังชนิด สายพันธุ์ 6 ผศ.ดร.ภญ. ณัฏฐิญา ค้าผล ×
3. ชื่อเรื่องการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบงบประมาณของการใช้ยา peginterferon และ ribavirin ในข้อบ่งใช้สำหรับ ผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังในกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV ร่วมด้วย (HIV/HCV co-infection) ภญ.กุณฑิกา ดำรงปราชญ์ ×
4. ชื่อเรื่องการประเมินความคุ้มค่าและผลกระทบด้านงบประมาณของยากลุ่ม LHRH analogues ในข้อบ่งใช้สำหรับโรคมะเร็งต่อมลูกหมากใน Adjuvant therapy และระยะ Metastatic disease ภญ.วรรษมน ทองศรี ×
5. ชื่อเรื่องการประเมินความคุ้มค่าและผลกระทบด้านงบประมาณของการรักษาผู้ป่วยโกเช่ร์ด้วยเอนไซม์อิมิกลูเซอเรส ทพญ.อุษณา ตัณมุขยกุล
6. ชื่อเรื่องการประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์และผลกระทบด้านงบประมาณของยา imatinib และ sunitinib สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเนื้อเยื้อในระบบทางเดินอาหาร (GIST) ที่ไม่สามารถผ่าตัดได้หรือมีการแพร่กระจายของโรค ภก.อดุลย์ โมฮารา
7. ชื่อเรื่องการประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์และผลกระทบทางด้านงบประมาณของการรักษาผู้ป่วยภาวะความดันหลอดเลือดแดงในปอดสูง ภญ.วรรษมน ทองศรี
8. ชื่อเรื่องการประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์และผลกระทบด้านงบประมาณของการรักษาผู้ป่วยมะเร็งไตชนิด clear cell renal cell carcinoma ระยะแพร่กระจาย ภญ.ปฤษฐพร กิ่งแก้ว
9. ชื่อเรื่องการประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของยา dasatinib และ nilotinib สำหรับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดมัยอีลอยด์ที่ดื้อต่อการรักษาด้วย standard-dose imatinib น.ส.วันทนีย์ กุลเพ็ง
10. ชื่อเรื่องการประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของการใช้ยา Intravenous Immunoglobulin (IVIG) ในข้อบ่งใช้ Chronic Inflammatory Demyelinating Polyradiculoneuropathy (CIDP) รศ.ดร. ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์
11. ชื่อเรื่องการประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของการใช้ยา Intravenous immunoglobulin (IVIG) ในข้อบ่งใช้ Dermatomyositis (DM) รศ.ดร. ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์