ค้นหาข้อมูลยา

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 942/2556 เรื่อง แก้ไขทะเบียนตำรับยา epoetin ชนิด alfa และ beta สั่ง ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556

ตามที่ได้มีคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 942/2556 เรื่อง แก้ไขทะเบียนตำรับยา epoetin ชนิด alfa และ beta 
สั่ง ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 นั้น

บัดนี้ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
งานระบบยาแห่งชาติและสารสนเทศ 

 
 

 

ไฟล์แนบ: