ค้นหาข้อมูลยา

การประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการจัดทำข้อมูลเสนอยาในบัญชียาหลักแห่งชาติประจำปี 2556

สถานที่: 
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชั้น 6 อาคาร 4 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันและเวลา: 
Mon, 2013-07-08 09:30

การประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการจัดทำข้อมูลเสนอยาในบัญชียาหลักแห่งชาติประจำปี 2556
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชั้น 6 อาคาร 4 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เอกสารประกอบการประชุม

เอกสารประกอบการประชุม download 
01 โครงการจัดประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการจัดทำข้อมูลเสนอยาในบัญชียาหลักแห่งชาติประจำปี 2556 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร PDF
02 หนังสือขอเชิญประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร PDF
03 กำหนดการประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร PDF
04 แบบตอบรับการประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร PDF
05 (ร่าง) แบบเสนอยาแผนปัจจุบันเพื่อขอรับการพิจารณาให้อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร PDF
06 การบรรยาย เรื่อง "การพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2555-2558
  • โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์วิษณุ ธรรมลิขิตกุล  ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ
ดาวน์โหลดเอกสาร PDF