ค้นหาข้อมูลยา

คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา

คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา พ.ศ. 2556 - 2558

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

 

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย
ประธานอนุกรรมการ
อธิบดีกรมการค้าภายใน หรือผู้แทน อนุกรรมการ
อธิบดีกรมการแพทย์ หรือผู้แทน อนุกรรมการ
อธิบดีกรมควบคุมโรค หรือผู้แทน อนุกรรมการ
อธิบดีกรมสุขภาพจิต หรือผู้แทน อนุกรรมการ
อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก หรือผู้แทน อนุกรรมการ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน อนุกรรมการ
เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือผู้แทน อนุกรรมการ
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม หรือผู้แทน อนุกรรมการ
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย
อนุกรรมการ
หัวหน้าโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช หรือผู้แทน อนุกรรมการ
หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หรือผู้แทน อนุกรรมการ
หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี หรือผู้แทน อนุกรรมการ
ผู้แทนชมรมเภสัชกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 2 คน อนุกรรมการ
ผู้แทนชมรมเภสัชกรรมโรงพยาบาล จำนวน 2 คน อนุกรรมการ
ผู้แทนชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 2 คน อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู้แทน อนุกรรมการ
เภสัชกรเชี่ยวชาญ สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อนุกรรมการ
นายทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ อนุกรรมการ
นางสุบุญญา หุตังคบดี อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อนุกรรมการและเลขานุการ
เภสัชกรที่สำนักบริหารการสาธารณสุขมอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เภสัชกรที่ผู้อำนวยการสำนักยามอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ