ค้นหาข้อมูลยา

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล พ.ศ. 2556 - 2558

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ประธานอนุกรรมการ
อธิบดีกรมปศุสัตว์ หรือผู้แทน   อนุกรรมการ
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือผู้แทน อนุกรรมการ
อธิบดีกรมการแพทย์ หรือผู้แทน อนุกรรมการ
อธิบดีกรมควบคุมโรค หรือผู้แทน อนุกรรมการ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน อนุกรรมการ
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  หรือผู้แทน        อนุกรรมการ
เลขาธิการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือผู้แทน อนุกรรมการ
เจ้ากรมการแพทย์ทหารบก หรือผู้แทน อนุกรรมการ
นายกแพทยสภา หรือผู้แทน อนุกรรมการ
นายกสภาเภสัชกรรม หรือผู้แทน อนุกรรมการ
นายกทันตแพทยสภา หรือผู้แทน อนุกรรมการ
นายกสภาการพยาบาล หรือผู้แทน  อนุกรรมการ
นายกสัตวแพทยสภา หรือผู้แทน อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หรือผู้แทน อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก หรือผู้แทน อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล หรือผู้แทน อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร หรือผู้แทน อนุกรรมการ
ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย หรือผู้แทน อนุกรรมการ
ประธานคณะกรรมการศูนย์ประสานงานคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย
หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
ประธานภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือผู้แทน อนุกรรมการ
ผู้จัดการแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือผู้แทน
อนุกรรมการ

นายกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล หรือผู้แทน

อนุกรรมการ
ประธานชมรมผู้อำนวยการ โรงพยาบาลูนย์โรงพยาบาลทั่วไป หรือผู้แทน อนุกรรมการ
ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน หรือผู้แทน อนุกรรมการ
นางวันดี โภคะกุล อนุกรรมการ
นายเทียม  อังสาชน อนุกรรมการ
นายพิสนธิ์  จงตระกูล อนุกรรมการ
นายอาณุภาพ  เลขะกุล อนุกรรมการ
นายวิษณุ  ธรรมลิขิตกุล อนุกรรมการ
นางสาวรุ่งทิวา  หมื่นปา อนุกรรมการ
นางสาวอารยา  ศรีไพโรจน์ อนุกรรมการ
นางสาวยุพิน  ลาวัณย์ประเสริฐ อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักยา อนุกรรมการและเลขานุการ
เภสัชกรที่ผู้อำนวยการสำนักยามอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เภสัชกรที่ผู้อำนวยการสำนักยามอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ