ค้นหาข้อมูลยา

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาโลหิตวิทยา

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาโลหิตวิทยา พ.ศ. 2556 - 2558

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

ศ.นพ.วันชัย วนะชิวนาวิน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ประธาน
พันเอก รศ.นพ.วิชัย ประยูรวิวัฒน์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
รองประธาน
พันเอกหญิง พญ.สาวิตรี เมาฬีกุลไพโรจน์
สำนักพัฒนาระบบตรวจสอบการรักษาพยาบาล
ผู้ทำงาน
ศ.นพ.พลภัทร โรจน์นครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
ผศ.พญ.กวิวัณณ์ วีรกุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
ผศ.นพ.สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.ปัญญา เสกสรรค์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
รศ.พญ.กาญจนา จันทร์สูง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.อาทิตย์ อังกานนท์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทำงาน
พญ.จิตสุดา บัวขาว
โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
ผู้ทำงาน
พญ.โศรยา ธรรมรักษ์
โรงพยาบาลสระบุรี
ผู้ทำงาน
ภก.มานิตย์ แซ่เตียว
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ทำงาน
ภญ.สมฤทัย สุพรรณกูล
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ผู้ทำงาน
ภญ.อภิรมย์ เหล่าเจริญเกียรติ
โรงพยาบาลศิริราช
ผู้ทำงานและเลขานุการ
ภญ.อุดมลักษณ์ รังสิยาภรณ์รัตน์
โรงพยาบาลอุดรธานี
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
เภสัชกรที่สำนักยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
เภสัชกรที่สำนักยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 

 

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาโรคมะเร็ง โลหิตวิทยา และรังสีรักษา พ.ศ. 2553-2555

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

นพ.ไพโรจน์  สินลารัตน์
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ประธาน
พ.อ.พญ.สาวิตรี  เมาฬีกุลไพโรจน์
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ทำงาน
พญ.สุดสวาท  เลาหวินิจ
โรงพยาบาลราชวิถี
ผู้ทำงาน
พญ.จารุวรรณ  เอกวัลลภ
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
ผศ.นพ.วิโรจน์  ศรีอุฬารพงศ์
คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
ผศ.พญ.ธิติยา  สิริสิงห
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทำงาน
ผศ.นพ.ชัยยุทธ  เจริญธรรม
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ทำงาน
พ.อ.รศ.นพ.วิชัย  ประยูรวิวัฒน์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ผู้ทำงาน
ศ.นพ.ธานินทร์  อินทรกำธรชัย
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
ผศ.พญ.กวิวัณณ์ วีรกุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
ผศ.นพ.สนั่น  วิสุทธิศักดิ์ชัย
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
ผศ.พญ.ภัทรา  ธนรัตนากร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ทำงาน
ผศ.พญ.กาญจนา  จันทร์สูง
คณะแพยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ทำงาน
นพ.อาทิตย์ อังกานนท์
คณะแพทยศาตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทำงาน
พญ.จิตสุดา บัวขาว
โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
ผู้ทำงาน
พ.อ.หญิง จันทราภา ศรีสวัสดิ์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ผู้ทำงาน
พญ.โศรยา  ธรรมรักษ์
โรงพยาบาลสระบุรี
ผู้ทำงาน
นพ.ประมุข  พรหมรัตนพงศ์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ผู้ทำงาน
รศ.พญ.กาญจนา  โชติเลอศักดิ์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
นพ.ชลเกียรติ  ขอประเสริฐ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
ผศ.นพ.วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
ภญ.สมฤทัย สุพรรณกูล
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ผู้ทำงาน
พญ.สายพิณ  ตั้งครัชต์
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ผู้ทำงาน
ผศ.ดร.รัตยา  ลือชาพุฒิพร
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
ภก.สุรสิทธิ์ วัชระสุขโพธิ์
โรงพยาบาลขอนแก่น
ผู้ทำงาน
ภญ.อภิรมย์  เหล่าเจริญเกียรติ
โรงพยาบาลศิริราช
ผู้ทำงานและเลขานุการ
ภญ.อุดมลักษณ์  รังสิยาภรณ์รัตน์
โรงพยาบาลอุดรธานี
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
ภก.กิตติ  สุคันโธ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
เภสัชกรที่กองควบคุมยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ