ค้นหาข้อมูลยา

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา พ.ศ. 2556 - 2558

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

ศ.นพ.ประมวล วีรุตมเสน ที่ปรึกษา
ศ.คลินิก พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ประธาน
ภญ.ยุพิน ลาวัณย์ประเสริฐ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงาน
ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.สุรศักดิ์ อังสุวัฒนา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
พันตำรวจเอก นพ.เจริญ ทวีผลเจริญ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
นพ.เจริญ วิภูภิญโญ
โรงพยาบาลราชวิถี
ผู้ทำงาน
พญ.ฐาปนา รุ่งหิรัญวัฒน์
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ผู้ทำงาน
พญ.ชญาดา วรสถิตย์
โรงพยาบาลนครปฐม
ผู้ทำงาน
นพ.อรรณพ กาญจนสิงห์
โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ผู้ทำงาน
นพ.พิชิต เจริญกุล
โรงพยาบาลสระบุรี
ผู้ทำงาน
ภญ.รศ.ฉวีวรรณ รัตนจามิตร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ทำงาน
ภญ.ผศ.มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ทำงาน
เภสัชกรที่สำนักยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและเลขานุการ
เภสัชกรที่สำนักยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
เภสัชกรที่สำนักยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 

 

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาโรคต่อมไร้ท่อ และสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา พ.ศ. 2553-2555

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

ศ.นพ.ประมวล  วีรุตมเสน ประธาน
ศ.นพ.อภิชาติ  วิชญาณรัตน์
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
รศ.พญ.เกวลี  อุณจักร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ทำงาน
ศ.นพ.อร่าม  โรจนสกุล
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.วิทยา  ศรีดามา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
พันเอกหญิง รศ.อัมพา  สุทธิจำรูญ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ผู้ทำงาน
ศ.นพ.พัฒน์  มหาโชคเลิศวัฒนา
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทำงาน
ผศ.นพ.สุรศักดิ์  อังสุวัฒนา
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
ศ.นพ.สุทธิพงศ์  วัชรสินธุ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทำงาน
ศ.คลินิก.นพ.ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์
โรงพยาบาลราชวิถี
ผู้ทำงาน
ศ.นพ.บุญส่ง  องค์พิพัฒนกุล
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.ธงชัย  ประฎิภาณวัตร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ทำงาน
ศ.นพ.สุทิน  ศรีอัษฎาพร
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
พญ.สุขาวดี  กาญจนวัฒน์
โรงพยาบาลราชวิถี
ผู้ทำงาน
ผศ.ดร.ฉวีวรรณ  รัตนจามิตร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ทำงาน
ผศ.นพ.ภาวิน  พัวพรพงษ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ทำงาน
ผศ.ดร.นันทีทิพ  ลิ้มเพียรชอบ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ทำงาน
นพ.ณรงค์  วณิชย์นิรมล
โรงพยาบาลสระบุรี
ผู้ทำงาน
นพ.อรรณพ  กาญจนสิงห์
โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ผู้ทำงาน
พญ.ฐาปนา  รุ่งหิรัญวัฒน์
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
ผู้ทำงาน
ผศ.ดร.มนทรัตม์  ถาวรเจริญทรัพย์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ทำงาน
ภก.อรรณพ  หิรัญดิษฐ์
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
ผู้ทำงาน
ผศ.ภญ.ศิรดา  มาผันต๊ะ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ทำงานและเลขานุการ
ภญ.ฐิติมา  บัณฑิตเจริญสิน
โรงพยาบาลเลิดสิน
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
ภญ.กนกวรรณ  แสงห้าว
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ