ค้นหาข้อมูลยา

คณะทำงานติดตามและประเมินผลบัญชียาหลักแห่งชาติ

คณะทำงานติดตามและประเมินผลบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2556 - 2558

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ที่ปรึกษา
นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ประธาน
ศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
รองประธาน
ภญ.ศรีเพ็ญ ตันติเวสส
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
ผู้ทำงาน
ภก.วิพิน กาญจนการุณ
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
ผู้ทำงาน
ภก.อำนวย พฤกษ์ภาคภูมิ
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
ผู้ทำงาน
นางสาววิริยา พูนคำ
กรมบัญชีกลาง
ผู้ทำงาน
ภญ.วรรณภา ไกรโรจนานันท์
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ผู้ทำงาน
ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม ผู้ทำงาน
ภญ.รศ.จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ทำงาน
ภญ.ผศ.อรอนงค์ วลีขจรเลิศ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ทำงาน
ภญ.ผศ.ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ทำงาน
ภญ.นิลวรรณ อยู่ภักดี
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ทำงาน
ภญ.พรพิศ ศิลขวุธท์
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ทำงาน
ภญ.วรนัดดา ศรีสุพรรณ
สำนักบริหารการสาธารณสุข
ผู้ทำงาน
ภญ.นภาภรณ์ ภูริปัญญาวานิช
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและเลขานุการ
เภสัชกรที่สำนักยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
เภสัชกรที่สำนักยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ