ค้นหาข้อมูลยา

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2558

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานอนุกรรมการ
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการ
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หรือผู้แทน อนุกรรมการ
ปลัดกระทรวงแรงงาน หรือผู้แทน อนุกรรมการ
ปลัดกระทรวงต่างประเทศ หรือผู้แทน อนุกรรมการ
ปลัดกระทรงเกษตรและสหกรณ์  หรือผู้แทน อนุกรรมการ
อธิบดีกรมปศุสัตว์ หรือผู้แทน         อนุกรรมการ
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือผู้แทน อนุกรรมการ
อธิบดีกรมการค้าภายใน หรือผู้แทน อนุกรรมการ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน  อนุกรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือผู้แทน อนุกรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือผู้แทน อนุกรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือผู้แทน  อนุกรรมการ
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  หรือผู้แทน อนุกรรมการ
เลขาธิการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือผู้แทน อนุกรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือผู้แทน อนุกรรมการ
อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หรือผู้แทน อนุกรรมการ
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือผู้แทน อนุกรรมการ
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือผู้แทน อนุกรรมการ
อธิบดีกรมควบคุมโรค หรือผู้แทน อนุกรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือผู้แทน อนุกรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู้แทน อนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยและประสิทธิผล
ของผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

อนุกรรมการ
นายกแพทยสภา หรือผู้แทน อนุกรรมการ
นายกสภาเภสัชกรรม หรือผู้แทน อนุกรรมการ
นายกทันตแพทยสภา หรือผู้แทน อนุกรรมการ
นายกสภาการพยาบาล หรือผู้แทน อนุกรรมการ
นายกสัตวแพทยสภา หรือผู้แทน อนุกรรมการ
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน อนุกรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการบริหาร
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้แทน อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หรือผู้แทน อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ หรือผู้แทน อนุกรรมการ
ประธานชมรมผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
ประธานชมรมเภสัชชนบท หรือผู้แทน อนุกรรมการ
ประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค หรือผู้แทน อนุกรรการ
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการสำนักยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เภสัชกรที่ผู้อำนวยการสำนักยามอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ