ค้นหาข้อมูลยา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชีรายการยากำพร้า พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชีรายการยากำพร้า พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 

ตามมติคณะอนุกรรมการยากำพร้าในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ได้มีมติให้ปรับปรุงรายการยาในบัญชีรายการยากำพร้า
ให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 25554 เป็นตั้นไป

           ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
                    นายบุญชัย สมบูรณ์สุข
          เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา