ค้นหาข้อมูลยา

ทำไมยา Calcitonin nasal spray จึงไม่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551

ทำไมยา Calcitonin nasal spray จึงไม่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551

รายละเอียดของคำตอบ: 

 

ยา Calcitonin nasal spray ไม่มีข้อมูลยืนยันประสิทธิผลที่ชัดเจน และยาไม่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการป้องกันโรคกระดูกพรุนทั้ง primary และ secondary prevention
 
คณะทำงานคัดเลือกยาในบัญชียาหลักแห่งชาติสาขาออโธปิดิกส์และโรคข้อ และคณะทำงานคัดเลือกยาฯ สาขาโรคต่อมไร้ท่อและสูติศาสตร์นรีเวฃวิทยา พิจารณาหลักฐานเชิงประจักษ์ของยา Calcitonin nasal spray แล้วมีมติไม่เลือกยาดังกล่าว เพราะไม่มีข้อมูลยืนยันประสิทธิผลที่ชัดเจน ส่วนคณะทำงานด้านเภสัชเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข พิจารณาแล้วเห็นว่ายาดังกล่าวไม่มีความคุ้มค่า คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติจึงไม่คัดเลือกยาดังกล่าวไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ