ค้นหาข้อมูลยา

เหตุใดยา atorvastatin ข้อบ่งใช้เพื่อการป้องกันปฐมภูมิ (primary prevention) และการป้องกันทุติยภูมิ (secondary prevention) สำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันฉับพลันและโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน จึงไม่บรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551

เหตุใดยา atorvastatin ข้อบ่งใช้เพื่อการป้องกันปฐมภูมิ (primary prevention) และการป้องกันทุติยภูมิ (secondary prevention) สำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันฉับพลันและโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน จึงไม่บรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551

รายละเอียดของคำตอบ: 
จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของการศึกษาที่เป็นการป้องกันปฐมภูมิ (primary prevention) และการป้องกันทุติยภูมิ (secondary prevention) สำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันฉับพลันและโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน พบว่า atorvastatin และ simvastatin (generic) ให้ประสิทธิผลที่ใกล้เคียงกัน เมื่อพิจารณาด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์แล้ว simvastatin มีความคุ้มค่าและ generic availability ดีกว่ายาอื่น ดังนั้นจึงคัดเลือก simvastatin tablet 10, 20 และ 40 mg ไว้ในบัญชีฯ ก เนื่องจากมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันหรือโรคหลอดเลือดสมองอุดตันทั้งแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติเกี่ยวกับการคัดเลือกยา atorvastatin ว่าให้ผู้ผลิตเสนอราคา atorvastatin calcium 40 mg ถ้าเหมาะสมกับความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์จึงพิจารณานำเข้าบัญชียาหลักฯ จึงมีมติให้ต่อรองราคาในทุกความแรง ผู้ผลิตจึงลดราคาลงแต่ไม่มีการลดราคาลงมาจนมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ดังนั้น คณะอนุกรรมการฯ จึงมีมติตัด atorvastatin ออกจากบัญชี
 
    หลักฐานเชิงประจักษ์
  • 1) การป้องกันทุติยภูมิ (secondary prevention) จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์โดยวิธี Meta-analysis ของการศึกษาที่เป็นการป้องกันทุติยภูมิ (secondary prevention) พบว่ายา simvastatin สามารถลดการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันฉับพลันได้มากกว่ายาชนิดอื่นๆในกลุ่ม statin แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ รองลงมาจะเป็นยา atorvastatin และ pravastatin ตามลำดับ สำหรับโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน พบว่า Atorvastatin สามารถลดการเกิดได้มากกว่ายาชนิดอื่นๆในกลุ่ม statin แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ รองลงมาจะเป็นยา simvastatin และ pravastatin ตามลำดับ สำหรับยา rosuvastatin ไม่พบการศึกษาที่มีการวัดผลลัพธ์ของยาเป็นการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันฉับพลันหรือจากโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน ส่วนยา fluvastatin นั้น ค่าผลลัพธ์ของยาที่ได้ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติทั้งในกรณีที่มีการวัดผลลัพธ์ของยาเป็นการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันฉับพลันและโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน
  • 2) การศึกษาที่เป็นการป้องกันปฐมภูมิ (primary prevention)จำนวน 5 เรื่อง การป้องกันทุติยภูมิ (secondary prevention) จำนวน 18 เรื่อง และเป็นทั้งการป้องกันปฐมภูมิและการป้องกันทุติยภูมิ จำนวน 5 เรื่อง พบว่ายา simvastatin สามารถลดการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันฉับพลันและโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน ได้มากกว่ายาชนิดอื่นๆ ในกลุ่มstatin แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ รองลงมาจะเป็นยา atorvastatin และ pravastatin ตามลำดับ โดยยา rosuvastatin ไม่พบการศึกษาที่มีการวัดผลลัพธ์ของยาเป็นการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันฉับพลันหรือจากโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน ส่วนยา fluvastatin นั้น ค่าผลลัพธ์ของยาที่ได้ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
  • การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ในการป้องกันปฐมภูมิ พบว่า atorvastatin, pravastatin และ simvastatin (generic) ช่วยลดการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันฉับพลันและโรคหลอดเลือดสมองอุดตันได้ ซึ่ง atorvastatin และ simvastatin (generic) ให้ประสิทธิผลที่ใกล้เคียงกันและเมื่อพิจารณาต้นทุนพบว่า simvastatin (generic) มีต้นทุนที่ต่ำกว่า ยาชนิดอื่นๆ ในกลุ่ม statin