ค้นหาข้อมูลยา

ทำไมจึงกำหนดสูตร Oral rehydration salts ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2551 เป็นสูตรเดียว

ทำไมจึงกำหนดสูตร Oral rehydration salts ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2551 เป็นสูตรเดียวดังต่อไปนี้

เมื่อผสมน้ำแล้วมีตัวยาสำคัญต่อลิตร ดังนี้
- sodium chloride 2.6 g    - potassium chloride 1.5 g
- trisodium citrate dihydrate 2.9 g   - glucose 13.5 g
สารละลายนี้มี molar concentration ต่อลิตร ดังนี้
- glucose 75 mEq    - potassium 20 mEq or mmol 
- sodium 75 mEq or mmol - citrate 10 mmol 
- chloride 65 mEq or mmol  - osmolarity  245 mOsm    
              
รายละเอียดของคำตอบ: 

 

คัดเลือกไว้เพียงสูตรเดียวเพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตผงเกลือแร่ที่ WHO, UNICEF ได้วิจัยและพัฒนาสูตรตำรับ ดังนั้น บัญชียาหลักฯ 2551 จึงได้คัดเลือกผงเกลือแร่สูตรตาม WHO Model List of Essential Medicine 2007 (WML) สูตรยานี้เป็นสูตรที่ได้รับการสนับสนุนจาก WHO ในการพัฒนาให้เหมาะสมกับทั้งในเด็กและผู้ใหญ่มากกว่าสูตรเดิม มีการศึกษาวิจัยทางคลินิกที่น่าเชื่อถือสนับสนุนการใช้ และได้บรรจุใน WML ตั้งแต่ปี 2003
 
ต่อมาได้มีการศึกษา Phase 4 trial โดย Nur H. Alam et.al.25 พบว่า Reduced osmalarity ORS สูตรของ WHO มีความเสี่ยงต่อการเกิด hyponatremia ต่ำ และความเสี่ยงไม่สัมพันธ์กับสูตรตำรับ
 
Main Outcome Measure Incidence rate of symptomatic hyponatremia in a 1-year period. Results A total of 53 280 patients, including 22 536 children younger than 60 months, were monitored at the Dhaka and Matlab hospitals. Twenty-four patients, none older than 36 months, developed seizures or altered consciousness associated with hyponatremia, with an overall incidence rate of 0.05% (95% confidence interval [CI], 0.03%-0.07%) at the Dhaka hospital and 0.03% (95% CI, 0.01%-0.09%) at the Matlab hospital. During the previous year, 47 patients at the Dhaka hospital had symptoms associated with hyponatremia, for an estimated incidence rate of 0.10% (95%CI, 0.07%-0.13%). The reduction in the rates was statistically significant (odds ratio,0.50; 95% CI, 0.29-0.85; P=.009).Conclusion The risk of symptoms associated with hyponatremia in patients treated with the reduced osmolarity ORS is minimal and did not increase with the change in formulation.”
 
ORS สูตรที่มี Sodium bicarbonate เป็นส่วนประกอบ ไม่ควรคัดเลือกไว้ในบัญชียาของโรงพยาบาล เนื่องจากมีความคงสภาพต่ำ เสียง่าย ในสภาพอากาศร้อนชื้นเช่นประเทศไทย บัญชียาหลักฯ จึงไม่บรรจุสูตรดังกล่าว สูตรที่มี trisodium citrate dehydrate จะมีความคงสภาพดีเหมาะสมกับประเทศไทยมากกว่า
 
 
25 Nur H. Alam et.al. Symptomatic Hyponatremia during treatment of dehydrating diarrheal disease with reduced osmalarity Oral Rehydration Solution. JAMA. 2006;296:567-573