ค้นหาข้อมูลยา

ทำไมยา Pentoxifylline ในข้อบ่งใช้อื่นๆ เช่น ischemic stroke (cerebro-vascular accident) จึงไม่ได้รับการพิจารณาให้อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551

ทำไมยา Pentoxifylline ในข้อบ่งใช้อื่นๆ เช่น ischemic stroke (cerebro-vascular accident). vascular dementia, transient ischemic attack (TIA), venous leg ulcers, Circulatory disorders of the eye, functional disorders of internal ears (ข้อบ่งใช้ intermittent claudication ดูข้อ 20) จึงไม่ได้รับการพิจารณาให้อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551

รายละเอียดของคำตอบ: 

ไม่เลือก pentoxifylline ไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ในข้อบ่งใช้อื่นๆ เช่น ischemic stroke (cerebro-vascular accident). vascular dementia, transient ischemic attack (TIA), venous leg ulcers, Circulatory disorders of the eye, functional disorders of internal ears รวมทั้งข้อบ่งใช้อื่นที่มีรายงานในฐานเช่น Micromedex 1) alcoholic hepatitis 2) anemia of chronic renal failure 3) congestive heart failure 4) Diabetes mellitus; Adjunct 5) Endometriosis - Female infertility; Adjunct 6) Impotence และ 7) Male infertility เพราะ ข้อบ่งใช้อื่น ๆ ของ pentoxifylline อาจจะมีประสิทธิภาพนั้น หลักฐานมีผู้ป่วยจำนวนน้อย ประสิทธิภาพที่มีไม่เด่นชัด หรือมียาอื่นที่ดีกว่าใช้ เป็นการศึกษาเก่าที่ไม่ได้รับการยืนยันประสิทธิภาพจากการศึกษาใหม่ ๆ กระบวนการวิจัยมีข้อบกพร่อง หรือยังไม่ได้รับคำแนะนำให้ใช้ใน treatment guideline ที่เป็น evidence-based guidline ใด หรือมีงานวิจัยที่โต้แย้งประสิทธิภาพของยา ซึ่งมีผลให้ไม่สามารถสนับสนุนการใช้ pentoxifylline ในข้อบ่งใช้ต่าง ๆ ดังกล่าวได้ในปัจจุบัน