ค้นหาข้อมูลยา

ทำไมยา Pentoxifylline ในข้อบ่งใช้ intermittent claudication จึงไม่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551

ทำไมยา Pentoxifylline ในข้อบ่งใช้ intermittent claudication จึงไม่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551

รายละเอียดของคำตอบ: 

ไม่เลือก pentoxifylline ไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติเนื่องจากแม้ยาจะมีประสิทธิภาพในการเพิ่มระยะทางการเดินให้กับผู้ป่วยได้ แต่ผลอาจไม่มีนัยสำคัญทางคลินิก ยาสามารถเพิ่มระยะทางการเดินได้เพียงเล็กน้อย รวมถึงการใช้ pentoxifylline มีประสิทธิภาพต่ำกว่า physical training อีกทั้ง The Seventh ACCP Conference on Antithrombotic and Thrombolytic Therapy ไม่แนะนำการใช้ pentoxifylline ในการรักษา intermittent claudication นอกจากนี้ยังไม่พบข้อมูลรายการยา pentoxifylline ใน WHO MODEL LIST 2007, Prodigy guideline 2008, NICE 2002 ในส่วนของการ อนุมัติการเบิกจ่าย Lothian Joint Formulary และ PBS Australia ไม่พบข้อมูลการให้เบิกจ่ายยา pentoxifylline

     สรุปหลักฐานเชิงประจักษ์

ข้อพิจารณา pentoxifylline

  • Pentoxifylline ผ่าน ISAFE โดยมีคะแนน 0.66 (50 pecentile = 0.60)

:-ข้อมูลจาก Dawson DL, Zheng Q et al. 200221

  • จากการศึกษาทางคลินิกโดยมีผู้ป่วย 49 คน ได้รับยา pentoxifylline 1200 mg เทียบกับยาหลอก ติดตามผลนาน 24 สัปดาห์พบว่า pentoxifylline ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความหนืดและรูปร่างของเม็ดเลือดแดงซึ่งกล่าวกันว่าเป็นกลไกการออกฤทธิ์ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่ากลไกการออกฤทธิ์ pentoxifylline ยังไม่มีความชัดเจน

:-ข้อมูลจาก BMJ 200622

  • เมื่อเปรียบเทียบ pentoxifylline กับยาหลอกพบว่า pentoxifylline ไม่ได้เพิ่มระยะทางการเดินและเมื่อเปรียบเทียบกับ cilostazol พบว่า pentoxifylline มีประสิทธิภาพน้อยกว่าทั้ง initial และ absolute claudication distance*

:-ข้อมูลจาก Girolami B, Bernardi E, Prins MH, Ten Cate JW et al.199923

  • การศึกษาวิจัย 12 การศึกษา เปรียบเทียบการรักษา intermittent cladication โดยวิธีการทำกายภาพบำบัด, การไม่สูบบุหรี่, การใช้ยา pentoxifylline โดยวัดประสิทธิภาพจากระยะทางที่เดินได้โดยไม่มีอาการปวด (pain free) และระยะทางทั้งหมดที่ผู้ป่วยเดินได้ (total distance) พบว่าการทำกายภาพบำบัดเพิ่ม pain freeได้ 139 เมตร [95% confidence interval {CI}, 31.0 to 246.9 m] และเพิ่ม total distance ได้ 179.1 เมตร[95% CI, 60.2 to 298.1 m] ขณะที่การใช้ยา pentoxifylline เพิ่ม pain freeได้ 21เมตร (95% CI, 0.7 to 41.3 m) และเพิ่ม total distance ได้ 43.8 เมตร (95% CI, 14.1 to 73.6 m)

:-ข้อมูลจาก Hood SC, Moher D and Barber GG 199624

  • การรวบรวมงานวิจัยที่เป็น RCT 11 เรื่องที่ทำในช่วง 1976-1994 ทำการศึกษา pentoxifylline เทียบกับยาหลอกโดยดูผลลัพธ์จาก pain free walking distance (n=612) และ absolute claudication (n=511) ซึ่งเพิ่มระยะทางได้ 29.4 เมตร [95% confidence interval (CI) 13.0 to 45.9 m] และ 48.4 เมตร [95% CI 18.3 to 78.6 m] ตามลำดับ

:-ข้อมูลจาก Micromedex 2008

  • มีการกล่าวถึง Therapeutic Uses ของ pentoxifylline ไว้ 56 กรณีแต่ที่ US FDA approved มีเพียง 1 กรณี คือ intermittent claudication ซึ่ง ผู้ป่วยส่วนมากได้รับประโยชน์จากการใช้ยา (recommendation class IIa) และมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือสูง (Strenght of evidence A)
  • ภายใต้หัวข้อ therapeutic uses มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า pentoxifylline มีประสิทธิภาพต่ำกว่า physical training
  • ยาช่วยเพิ่มระยะทางการเดินได้เพียงเล็กน้อยดังนั้นประโยชน์ทางคลินิกยังไม่ชัดเจน
  • มีข้อสังเกตว่าแม้ว่า pentoxifylline จะเพิ่มระยะทางการเดินอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามอาจไม่สัมพันธ์กับนัยสำคัญทางคลินิก

 

 

21 Dawson DL, Zheng Q et al. Failure of pentoxifylline or cilostazol to improve blood and plasma viscosity, fibrinogen, and erythrocyte deformability in claudication. Angiology.2002 Sep-Oct;53(5):509-20
22 Cassar K.Peripheral arterial disease.BMJ December 2006.
23 Girolami B, Bernardi E, Prins MH, Ten Cate JW, Hettiarachchi R, Prandoni P, Girolami A, Buller HR. Treatment of intermittent claudication with physical training, smoking cessation, pentoxifylline, or nafronyl: a meta-analysis. Arch Intern Med. 1999 Feb 22;159(4):337-45
24 Hood SC, Moher D, Barber GG. Management of intermittent claudication with pentoxifylline: meta-analysis of randomized controlled trials. CMAJ. 1996 Oct 15;155(8):1053-9.