ค้นหาข้อมูลยา

ทำไมยา Antiflatulence ที่ใช้แพร่หลายเช่น Diasgest, Magesto และ Flatulence Gastulence จึงไม่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551

ทำไมยา Antiflatulence ที่ใช้แพร่หลายเช่น Diasgest®, Magesto® และ Flatulence Gastulence® จึงไม่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551

รายละเอียดของคำตอบ: 

 

คณะทำงานคัดเลือกยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ สาขาโรคระบบทางเดินอาหาร มีมติไม่บรรจุยา ยาสูตรผสมในกลุ่ม Antiflatulence (Digestive enzyme อื่นๆที่ไม่ใช่ Pancreatic enzyme ที่มี lipase activity ไม่น้อยกว่า 1200 unit) เข้าในบัญชียาหลักแห่งชาติฉบับพ.ศ. 2542 พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2551 โดยได้พิจารณาไม่คัดเลือกทั้ง 2 ข้อบ่งใช้
  1. ข้อบ่งใช้ Pancreatic insufficiency เพราะยามีสูตรไม่เหมาะสม ไม่มีองค์ประกอบที่มี lipase activity เพียงพอ ตัวอย่างชื่อการค้าเช่น Diasgest®, Magesto® และ Flatulence Gastulence® ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่สนับสนุนประสิทธิภาพของยา
  2. ข้อบ่งใช้ antiflatulents เพราะไม่มีข้อบ่งชี้ (specific indication)
คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติจึงไม่คัดเลือกยาดังกล่าวไว้ในบัญชียาหลักฯ
 
จากเหตุผลและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่พิจารณาคัดเลือกยาในบัญชียาหลักฯ ส่งผลให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาดำเนินการทบทวนทะเบียนตำรับยาในกลุ่ม Gastrointestinal digestive enzyme โดยบางรายการผลการทบทวนได้สิ้นสุดแล้วดังตาราง