ค้นหาข้อมูลยา

ทำไมยา Triamcinolone acetonide 0.1% รูปแบบ oral gel/paste จึงไม่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551

ทำไมยา Triamcinolone acetonide 0.1% รูปแบบ oral gel/paste จึงไม่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551

รายละเอียดของคำตอบ: 

Triamcinolone acetonide oral gel/paste ไม่ได้บรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ทั้งฉบับ พ.ศ. 2547 และ 2551 เนื่องจากขาดหลักฐานสนับสนุนการใช้

     คณะทำงานคัดเลือกยาในบัญชียาหลักแห่งชาติสาขาทันตกรรมได้พิจารณายา triamcinolone acetonide oral gel/paste แล้วมีมติไม่คัดเลือกยาดังกล่าว เนื่องจากยังขาดหลักฐานที่มาสนับสนุน

  1. แม้ว่าในระยะก่อนจะมีการใช้ triamcinolone oral base ใน apthous ulcer เพราะติดที่ช่องปากได้นาน แต่ในปัจจุบันมีการศึกษาเปรียบเทียบยา triamcinolone oral base กับ oral base พบมีเวลาการหายพร้อมๆ กับการใช้ oral base อย่างเดียว (ไม่ต่างจากยาหลอก) ผลที่ได้จากการใช้ยาเป็นผลของ oral base ที่ช่วยปิดแผลและทำให้ผู้ป่วยสบายขึ้น
  2. เลือก Fluocinolone acetate oral cream, gel ไว้ในบัญชี ฯ เพราะ Fluocinolone มี potency สูงกว่า triamcinolone ซึ่ง Fluocinolone acetate oral cream, gel มีการศึกษาวิจัยในคนไทยโดย ทันตแพทย์ก่อการ พบว่ายามีประสิทธิภาพมากกว่า oral base ยาช่วยลดอาการอักเสบลง และมี oral base ช่วยในการปิดแผลและทำให้ผู้ป่วยสบายขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นเป็นเภสัชตำรับโรงพยาบาล ราคา ไม่แพง และเห็นว่าควรทำการศึกษาวิจัยให้มากขึ้นต่อไป
  3. แม้ยา fluocinolone acetonide ใช้ใน apthous ulcer เหมือน chlorhexidine แต่ก็มีที่ใช้แตกต่างกัน และทันตแพทย์ต้องเลือกใช้ตามความเหมาะสม เช่นใช้ fluocinolone ในกรณีที่เกี่ยวกับimmunity แต่ chlorhexidine มีที่ใช้ใน mechanical trauma
     
     สรุปหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุน
      Triamcinolone acetonide oral gel/paste มีเพียงหลักฐานที่มี quality of evidence ในระดับ III และ IV หมายถึงเป็นหลักฐานสนับสนุนจากงานวิจัยที่ไม่ใช่การทดลองทางคลินิก (non-experimental descriptive studies เช่น comparative studies, correlational studies และ case control studies) หรือเป็นความเห็นของคณะผู้เชี่ยวชาญ (expert committee reports or opinions and/or clinical experience of respected authorities) แต่ไม่มีหลักฐานชนิด evidence level I หรือ II ที่ยืนยันประสิทธิภาพของ triamcinolone acetonide 0.1% ชนิดทาเฉพาะที่ในการบรรเทาอาการหรือรักษาแผลร้อนใน (aphthous ulcer) และในปัจจุบันมีการศึกษาเปรียบเทียบยา triamcinolone oral base กับ oral base พบมีเวลาการหายพร้อมๆ กับการใช้ oral base อย่างเดียว (ไม่ต่างจากยาหลอก) ผลที่ได้จากการใช้ยาเป็นผลของ oral base ที่ช่วยปิดแผลและทำให้ผู้ป่วยสบายขึ้น ในขณะที่ Chlorhexidine gluconate 0.1-0.2% mouthwash หรือ Fluocinolone acetonide ซึ่งเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จัดเป็นยาที่มีประสิทธิภาพ จึงควรส่งเสริมให้ใช้ยานี้แทน