ค้นหาข้อมูลยา

ทำไมยา cinnarizine และ flunarizine จึงไม่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551

ทำไมยา cinnarizine และ flunarizine จึงไม่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551

รายละเอียดของคำตอบ: 

ยา cinnarizine ถูกตัดออกจากบัญชีฯยาหลักแห่งชาติเพราะอาจไม่ปลอดภัย ประโยชน์ที่ได้รับเป็นเพียงการบรรเทาอาการ vertigo จึงมีความเสี่ยงในการใช้ยาโดยเฉพาะจาก parkinsonism มากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ การรักษาต้องวินิจฉัยหาสาเหตุของ vertigo และในปัจจุบันมียาอื่นที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากกว่า คือ dimenhydrinate อยู่ในบัญชี ก ของบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551

ส่วนยา flunarizine ไม่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ในข้อบ่งใช้ vertigo ด้วยเหตุผลเดียวกับยา cinnarizine สำหรับการใช้ใน prophylaxis of migraine ก็มียาอื่นที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในบัญชียาหลักแห่งชาติเพียงพออยู่แล้ว

 
     ข้อมูลเพิ่มเติม
  1. vertigo หรืออาการเวียนศีรษะ บ้านหมุน เป็นเพียงอาการ ซึ่งมีสาเหตุจากโรคต่างๆ ที่หลากหลาย เมื่อทบทวนวรรณกรรมจะพบมีหลายรายงานที่ทำการศึกษาใน vertigo ที่เกิดจากโรคหลายชนิด
  2. ยา dimenhydrinate และ betahistine เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ในหมวด Drugs used in vestibular disorders โดยคณะอนุกรรมการฯ พิจารณายาในกลุ่ม antivertigo แล้วสรุปว่า dimenhydrinate มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย ยาผ่านเกณฑ์ ISaFE จึงคัดเลือกไว้ในบัญชี ก และเลือก betahistine mesilate ไว้ในบัญชี ค เพราะมีประสิทธิภาพและปลอดภัย มีความคุ้มค่า แม้ว่ายาจะมี ISaFE ต่ำ แต่เป็นทางเลือกในการรักษา แม้ยามี mild to moderate potency เมื่อเทียบกับ cinnarizine แต่มี safety profile ดีกว่ายา cinnarizine จึงมี benefit มากกว่า risk อาจให้ยา betahistine ร่วมกับ dimenhydrinate เพื่อควบคุมอาการ vertigo ในผู้ป่วยบางราย โดยปรับขนาดยาให้น้อยลง เช่น ½ เม็ด เพื่อลดอาการง่วงซึมจากยาลง
  3. cinnarizine และ flunarizine มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สามารถยืนยันได้ว่ายา flunarizine HCl และยา cinnarizine มีความเสี่ยงต่อการทำให้เกิด parkinsonism ได้ โดยหลักฐานแสดงว่าผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงคือ ผู้สูงอายุ ผู้มีอาการหรือมีประวัติว่ามีคนในครอบครัวมีอาการ essential tremor ผู้ที่มีประวัติเคยเกิด extrapyramidal effects หรือ มีประวัติการเป็นโรค Parkinson พบว่าปัจจัยต่างๆเหล่านี้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด flunarizine-induced parkinsonism ส่วน cinnarzine มีข้อมูลว่าทำให้เกิด extrapyramidal symptoms ได้เช่นกัน โดยมักพบมากในผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุ และในผู้ป่วยที่ได้รับยามากกว่า 150 มิลลิกรัม/วัน นอกจากนี้ parkinsonism ยังมีข้อมูลระบุว่าเกิดจากการใช้ยา flunarizine และ cinnarizine ติดต่อกันเป็นเวลานาน ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้มีการใช้ยาเหล่านี้ติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่จำเป็น
  4. เมื่อพิจารณาประโยชน์กับความเสี่ยงของยา cinnarizine และ flunarizine ในข้อบ่งใช้ vertigo แล้วพบว่า ผู้ป่วยได้รับประโยชน์เพียงเพื่อบรรเทาอาการขณะที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด parkinsonism
  5. การรักษาที่มีประสิทธิภาพในผู้ป่วย vertigo คือการวินิจฉัยหาสาเหตุให้ได้ก่อนเป็นลำดับแรก ตัวอย่าง เช่น benign paroxysmal positioning vertigo (BBPV) การรักษาที่เป็นมาตรฐาน (treatment of choice) คือการออกกำลังกาย ไม่ใช่การใช้ยา อย่างไรก็ตามยาอาจช่วยลดความรุนแรงของอาการได้ ยิ่งไปกว่านั้น มีหลักฐานที่พิสูจน์แล้วว่ายาที่ใช้ใน vertigo ทำให้ระยะเวลาของ BBPV ยาวนานขึ้น
  6. สำหรับโรค Meniere's disease ไม่มียาใดที่ได้ผลในการรักษา ยกเว้นยาขับปัสสาวะที่แนะนำให้ใช้ยา antivertigo สามารถใช้เป็นการรักษาเสริมเท่านั้น
  7. ยา vertigo ทุกชนิดต้องให้ในระยะสั้น หลีกเลี่ยงการใช้ระยะยาว แพทย์ควรวินิจฉัยหาสาเหตุของ vertigo เป็นสำคัญเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย