ค้นหาข้อมูลยา

ทำไมยา Diosmin + Hesperidin (Daflon) ในโรคริดสีดวงทวารและเส้นเลือดขอด ที่นิยมกันเช่น ยา Daflon รูปแบบ tablet จึงไม่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551

ทำไมยา Diosmin + Hesperidin (DaflonR) ในโรคริดสีดวงทวารและเส้นเลือดขอด ที่นิยมกันเช่น ยา DaflonR รูปแบบ tablet จึงไม่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551

รายละเอียดของคำตอบ: 

ยา Diosmin + Hesperidin (MPFF) เป็นยาที่ยังไม่ได้รับการแนะนำให้ใช้รักษาโรคริดสีดวงทวาร จาก standard treatment guidelines เช่น Prodigy Guidance และ American Gastroentero-logical Association

ยาดังกล่าวไม่มีจำหน่ายในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย จึงอาจเป็นเหตุผลที่ยาไม่ได้รับการแนะนำไว้ในแนวทางการรักษาข้างต้น
 
จากข้อมูลหลายแห่ง สรุปได้ว่าประสิทธิภาพของยายังไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างชัดเจนทั้งในโรคริดสีดวงทวารและโรคหลอดเลือดขอด
 
ในประเทศไทยผู้ป่วยจำนวนมากใช้ยาดังกล่าวในระยะยาว ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,200 บาทต่อเดือน (Daflon® 4 เม็ดต่อวัน) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนมากกว่าการรักษาผู้ป่วย 1 คนที่ต้องใช้ยา ASA, HCTZ, simvastatin และ metformin ร่วมกันในโรคหลอดเลือดหัวใจ ความดันโลหิตสูง ไขมันสูงในเลือด และเบาหวาน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพียง 132 บาทต่อเดือน (ASA 81 มก. 1 เม็ด HCTZ 50 มก. ครึ่งเม็ด Bestatin® 10 มก. 1 เม็ด และ Miformin® 500 มก. 2 เม็ด ต่อวัน)
 
บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542, พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2551 จึงไม่คัดเลือก micronized purified flavonoid fraction: MPFF (และยาอื่นในกลุ่ม phelbotrophic) ไว้ในบัญชี เนื่องจากไม่มีหลักฐานว่าการใช้ยาดังกล่าวมีความจำเป็นขาดเสียมิได้และเกิดความคุ้มค่าสมประโยชน์