ค้นหาข้อมูลยา

ทำไมยา Aciclovir cream จึงไม่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551

ทำไมยา Aciclovir cream จึงไม่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551

รายละเอียดของคำตอบ: 

     Aciclovir cream ไม่เคยได้รับการบรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติทั้งฉบับ พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2547 และพ.ศ. 2551 คณะทำงานคัดเลือกยาในบัญชียาหลักแห่งชาติสาขาโรคผิวหนัง ในการประชุม 2550 ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2550 มีมติไม่คัดเลือกยา Aciclovir cream สาหรับข้อบ่งใช้ Herpes infection or Varicellar-zoster virus infection เข้าในบัญชียาหลัก เนื่องจากไม่มีประโยชน์เพียงพอในการรักษา

     ยามีประสิทธิภาพต่ำในการรักษาโรคติดเชื้อ herpes ที่ริมฝีปาก (herpes labialis) และอวัยวะเพศ (herpes genitalis) ทั้งชนิดที่เป็นครั้งแรกและชนิดที่เป็นซ้ำ ซึ่งสนับสนุนโดยหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันได้ว่า ประโยชน์ที่ได้ทางคลินิกมีน้อยมากจนอาจไม่คุ้มค่ายาที่เสียไป นอกจากนั้นวิธีการใช้ยายังมีความสะดวกในการใช้ต่ำเนื่องจากต้องใช้ยาบ่อยมาก ทั้งนี้วิธีการรักษาที่มีประโยชน์อย่างแท้จริง สะดวก และมีความคุ้มค่าคือ การใช้ aciclovir ชนิดกิน จึงบรรจุยา aciclovir ไว้เพียงชนิดกิน โดยไม่บรรจุชนิด cream
 
ตัวอย่างของหลักฐานเชิงประจักษ์ในการรักษาเริม
     Spruance SL และคณะ (2002)1 ทำการศึกษาประสิทธิภาพของ 5% acyclovir cream เทียบกับ ยาหลอกใน Multicenter Randomized Controlled Trial สองการศึกษาซึ่งทำพร้อมกันในผู้ป่วย 686 คนและ 699 คน ตามลำดับ ผู้ป่วยทายาด้วยตนเองภายใน 1 ชั่วโมงเมื่อเริ่มเป็นแผล โดยทายาวันละ 5 ครั้ง ติดต่อกัน 4 วัน ผลในการศึกษาที่หนึ่งพบระยะเวลาในการเป็นแผลเท่ากับ 4.3 วันและ 4.8 วัน (hazards ratio [HR] = 1.23; 95% confidence interval [CI], 1.06 to 1.44; P = 0.007) และผลในการศึกษาที่สองพบระยะเวลาในการเป็นแผลเท่ากับ 4.6 และ 5.2 วัน ตามลำดับ (HR = 1.24; 95% CI, 1.06 to 1.44; P = 0.006) ดังนั้นยาจึงช่วยลดระยะเวลาของการเป็นโรคลงได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งนี้ยาไม่ช่วยป้องกันการดำเนินของโรคจากตุ่มพองไปเป็นแผลและตกสะเก็ด
 
ข้อสังเกต ผลการรักษาที่ได้ถึงแม้จะมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่แทบไม่มีนัยสำคัญทางคลินิกเนื่องจาก ยาลดระยะเวลาของการเป็นโรคลงได้เพียง 0.5-0.6 วัน ดังนั้นด้วยระยะเวลาหายที่ต่างกันเพียงครึ่งวันจากการทายาติดต่อกัน 4 วัน ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่น่าที่จะสังเกตเห็นความแตกต่างของผลการรักษาได้ ซึ่งข้อสังเกตที่กล่าวมาสอดคล้องกับข้อสรุปใน Micromedex2 ที่กล่าวว่าผลการรักษาที่ได้จากการใช้ 5% aciclovir cream มีน้อยมาก (marginally effective) จนอาจไม่คุ้มค่ากับราคายา (cost may outweigh the small benefits gained)

 

 

1 Spruance SL, Nett R, Marbury T, Wolff R, Johnson J, Spaulding T. Acyclovir cream for treatment of herpes simplex labialis: results of two randomized, double-blind, vehicle-controlled, multicenter clinical trials. Antimicrob Agents Chemother. 2002 Jul;46(7):2238-43.
2 Aciclovir. Therapeutic Uses in Herpes Labialis in DRUGDEX DRUG EVALUATION. MICROMEDEX(R) Healthcare Series Vol. 127. Thomson Micromedex 2006