ค้นหาข้อมูลยา

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยากำพร้าในบัญชียาหลักแห่งชาติ

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยากำพร้าในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2556 - 2558

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

ภญ.วิไล บัณฑิตานุกูล ที่ปรึกษา
ภญ.ยุพิน ลาวัณย์ประเสริฐ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประธาน
รศ.นพ.วินัย วนานุกูล
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
รองประธาน
ผู้แทนโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ผู้ทำงาน
ผู้แทนองค์การเภสัชกรรม ผู้ทำงาน
นพ.ชนินทร์ ลิ่มวงศ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
ภญ.สมฤทัย สุพรรณกูล
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ผู้ทำงาน
ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ทำงาน
ภญ.วรรณภา ไกรโรจนานันท์
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ผู้ทำงาน
เภสัชกรที่สำนักยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและเลขานุการ
เภสัชกรที่สำนักยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
เภสัชกรที่สำนักยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยากำพร้าในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555

ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้:

ศ.นพ.วิษณุ  ธรรมลิขิตกุล
คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล
ประธาน
ภญ.วิไล บัณฑิตานุกูล
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รองประธาน
ภญ.ดร.ยุพิน ลาวัณย์ประเสริฐ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงาน
รศ.นพ.วินัย วนานุกูล
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทำงาน
นพ.ชนินทร์ ลิ่มวงศ์
คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล
ผู้ทำงาน
ภญ.ปนัดดา ลี่สถาพรวงศา
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ผู้ทำงาน
ภญ.วรรณภา สกุลพราหมณ์
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ผู้ทำงาน
ผู้แทนโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ผู้ทำงาน
ผู้อำนวยการสำนักยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือผู้แทน
ผู้ทำงาน
ภก.ดร.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน
สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ทำงาน
เภสัชกรที่สำนักยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและเลขานุการ
เภสัชกรที่สำนักยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
เภสัชกรที่สำนักยามอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ