กลับไปหน้าแรก/  Home
โปรดศึกษารายละเอียดที่คู่มือประชาชน www.info.go.th
แบบฟอร์ม / คำแนะนำการขออนุญาตสถานที่ประกอบการด้านยา
บริการสืบค้นจากฐาน
ข้อมูลทะเบียนตำรับยา
ข้อมูลเชิงสถิติ มูลค่าการ
ผลิต, นำหรือสั่งยา, สถิติ
ใบอนุญาต/ ตำรับยา
บัญชียาหลักแห่งชาติ

ระบบแผนและงบประมาณ กองควบคุมยา

  การทบทวนทะเบียน
  ตำรับยา
สาระน่ารู้  

      การประชุมชี้แจงโปรแกรมการยื่นขอเลข 15 หลัก สำหรับวัตถุดิบสมุนไพรนำเข้า
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
การประชุมชี้แจงโปรแกรมการยื่นขอเลข 15 หลัก สำหรับวัตถุดิบสมุนไพรนำเข้า Ms Word Acrobat

- แบบคำขอ  username  ของผู้ประกอบการ (แบบ ศ.14)

- OpenPDF

- หนังสือขอ activation code

Ms Word -

- หนังสือมอบอำนาจ activation code

Ms Word -

- คู่มือการใช้งานโปรแกรม Logistics ด้านยาระบบออกเลขที่สำคัญสำหรับวัตถุดิบสมุนไพรนำเข้า

-   OpenPDF

- โปรแกรม Logistics ด้านยาระบบออกเลขที่สำคัญสำหรับวัตถุดิบสมุนไพรนำเข้า

-   Winzip

- เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 จาก สำนักยา

MS Powerpoint   -

- เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 จาก ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

-   Open PDF 1

Open PDF 2
 

            --->เอกสารต่างๆ นี้สามารถทำการเปิดได้โดยใช้ Microsoft Word หรือ Adobe Acrobat
 
 
ฐานข้อมูลรายชื่อวัตถุดิบสมุนไพร และ แบบฟอร์การแจ้งชื่อวัตถุดิบสมุนไพรเพิ่มเติม Ms Excel Acrobat

- ฐานข้อมูลรายชื่อวัตถุดิบสมุนไพร

เพื่อให้ผู้ประกอบการสามรถตรวจสอบรายชื่อวัตถุดิบสมุนไพรนำเข้าและหมายเลข 16 หลัก สำหรับใช้ประกอบการยื่นขอเลข 15 หลัก ต่อไป (หากตรวจสอบแน่ใจแล้วไม่มีรายชื่อวัตถุดิบสมุนไพรที่บริษัทตนนำเข้ามา โปรดแจ้งรายชื่อวัตถุดิบสมุนไพรเพิ่มเติมมายัง e-mail : chayapanaa@gmail.com)

Open MS Excel - 

- แบบฟอร์การแจ้งชื่อวัตถุดิบสมุนไพรเพิ่มเติม

โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วนและระบุ Reference เพื่อให้ทาง อย. สามรถตรวจสอบได้ง่ายขึ้นส่งมายัง e-mail : chayapanaa@gmail.com ใช้เวลาไม่เกิน 15 วันทำการ จะส่ง e-mail ตอบกลับต่อไป

Open MS Excel   -
 

            --->เอกสารต่างๆ นี้สามารถทำการเปิดได้โดยใช้ Microsoft Excel

f

คู่มือสำหรับประชาชน

ข้อมูลยาสำหรับประชาชน

ข้อมูลยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ

*** ขอความร่วมมือให้ผู้รับอนุญาตผลิตและ
นำเข้ายาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์
ทุกบริษัท ดำเนินการ จัดทำข้อมูลราคาขายปลีกยาสำเร็จรูป
ส่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทาง
e-mail fdaprices@gmail.com
ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2558

โดยดำเนินการตามคำแนะนำตามไฟล์นี้ ***


(ร่าง) พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .....
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว


การเรียกเก็บยาคืน
- คู่มือการดำเนินการสำหรับผลิตภัณฑ์ยาที่มีปัญหาด้านคุณภาพ
(A GUIDE TO QUALITY DEFCTIVE MEDICINAL PRODUCTS)

- แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลยาที่มี/อาจมีปัญหาคุณภาพ

ติดต่อเรา | Contact Us
แผนผังเว็บไซด์


Med.Herb e-book


โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
การพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทย


รวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระเบียบการควบคุมการกระจายยา


ระบบ FDA Reporter


GPP สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ และ GPP สำหรับผู้ประกอบการ


แผนยุทธศาสตร์การจัดการยาต้านจุลชีพ
Adobe Acrobat | Winzip (shareware) | Macromedia Flash Player | Internet Explorer Update
THAILAND | MOPH
© 2011 BUREAU OF DRUG CONTROL .
All rights reserved.
 ขอขอบคุณที่ท่านใช้บริการ Web site สำนักยา
 ท่านสามารถส่งคำแนะนำ ติชมเพื่อปรับปรุงได้โดย
ติดต่อเรา
Back   Next Refresh   อย. สธ. Home