กลับไปหน้าแรก/  Home
โปรดศึกษารายละเอียดที่คู่มือประชาชน www.info.go.th
แบบฟอร์ม / คำแนะนำการขออนุญาตสถานที่ประกอบการด้านยา
บริการสืบค้นจากฐาน
ข้อมูลทะเบียนตำรับยา
ข้อมูลเชิงสถิติ มูลค่าการ
ผลิต, นำหรือสั่งยา, สถิติ
ใบอนุญาต/ ตำรับยา
บัญชียาหลักแห่งชาติ

ระบบแผนและงบประมาณ กองควบคุมยา

  การทบทวนทะเบียน
  ตำรับยา
สาระน่ารู้การบริการ - การขอใบอนุญาตสถานที่ประกอบการด้านยา


การขอใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน

Download แบบฟอร์ม ที่เกี่ยวข้อง

1. เอกสารที่ผู้ขออนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการต้องเตรียม

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล (บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
1. คำขออนุญาต ( แบบ ผ.ย. 1) 1. คำขออนุญาต ( แบบ ผ.ย. 1)
2. รูปถ่ายของผู้ดำเนินกิจการ ขนาด 3 x 4 ซม. 3 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2. รูปถ่ายของผู้ดำเนินกิจการ ขนาด 3 x 4 ซม. 3 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตพร้อมตัวจริง
- หนังสือขออนุญาตทำงานที่ออกโดยกระทรวง แรงงานฯและหนังสือเดินทาง (บุคคลต่างด้าว)
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดำเนินกิจการพร้อมตัวจริง
- หนังสือขออนุญาตทำงานที่ออกโดยกระทรวง แรงงานฯและหนังสือเดินทาง (บุคคลต่างด้าว)
4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขออนุญาตพร้อมตัวจริง 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดำเนินกิจการพร้อมตัวจริง
5. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขออนุญาต
(ต้องระบุโรคต้องห้ามตามกฎกระทรวง ได้แก่ โรคเรื้อน, วัณโรคในระยะอันตราย, โรคเท้าช้างในระยะปรากฏ อาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม, โรคติดยาเสพติดให้โทษ อย่างร้ายแรง, โรคพิษสุราเรื้อรัง)
5. ใบรับรองแพทย์ของผู้ดำเนินกิจการ
(ต้องระบุโรคต้องห้ามตามกฎกระทรวง ได้แก่ โรคเรื้อน, วัณโรคในระยะอันตราย, โรคเท้าช้างในระยะปรากฏ อาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม, โรคติดยาเสพติดให้โทษ อย่างร้ายแรง, โรคพิษสุราเรื้อรัง)
6. สัญญาระหว่างผู้ขออนุญาต และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 3 ชุด 6. สัญญาระหว่างผู้ดำเนินกิจการ และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 3 ชุด
7.หลักทรัพย์ (สมุดเงินฝาก / โฉนดที่ดิน) จำนวนเงินตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
- หนังสือรับรองเงินฝากจากสถาบันการเงิน ไม่นาน เกิน 3 เดือน หรือ
- สำเนาโฉนดที่ดินที่ไม่ติดภาระผูกพันพร้อมตัวจริง

8. สัญญาเช่า (กรณีที่เช่าสถานที่) หรือหนังสือยินยอม
7. หนังสือรับรองจดทะเบียนพร้อมวัตถุประสงค์

8. หนังสือแต่งตั้ง และมอบอำนาจ ผู้ดำเนินกิจการ (ตามแบบ) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท

9. สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาชนของ กรรมการผู้ลงนามแต่งตั้งฯ
9. สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ที่ขออนุญาต
กรณีทะเบียนบ้านไม่มีผู้อาศัย (ทะเบียนบ้านลอย)
ให้ยื่น สำเนาสัญญาซื้อ-ขายสิ่งปลูกสร้างฯ
หรือ สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างฯ
หรือ สำเนาเอกสารอ้างกรรมสิทธิ์
   

       10. หนังสือมอบอำนาจ ถ้าผู้ขออนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการ ไม่สามารมาติดต่อด้วยตนเอง พร้อมติด
อากรแสตมป์ 10 บาท

2. เอกสารที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการต้องเตรียม
       11. คำรับรอง (แบบ ผ.ย.7) ต้องมาเซ็นชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่
       12. ใบประกอบโรคศิลปะพร้อมสำเนา และต้องผ่านการรับรองจากสภาเภสัชกรรม
       13. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน

3. อื่น ๆ
       14. รูปถ่าย แผนที่ แผนผัง ของสถานที่ที่ขออนุญาต จำนวน 2 ชุด (ตามแบบ)
       15. ] ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ผลิตแผนปัจจุบัน จำนวน 8,000 บาท ชำระเงินในวันที่รับใบอนุญาต


        กรณีเช่าสถานที่ของหน่วยงานของทางราชการหรือเอกชน เช่น
       หน่วยงานของราชการ
       - การเคหะแห่งชาติ
       - ที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
       - สถานที่ของวัด
       - ฯลฯ
        เอกชน
       - ห้างสรรพสินค้า
       - อาคารชุด
       - ฯลฯ
       ให้ใช้หลักฐานของผู้มีอำนาจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกระทำการแทน และประทับตรารับรองของหน่วยงานนั้นๆ กรณีที่มีใบเสร็จชำระเงินค่าเช่าให้แนบหลักฐานมาด้วย

หมายเหตุ
       1. กรณีที่ผู้ขออนุญาต หรือ ผู้ดำเนินกิจการเป็นคนต่างชาติ เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นคำขอ จะต้องมีหนังสือขออนุญาตทำงานที่ออกโดยกระทรวงแรงงานฯ และหนังสือเดินทาง
       2. เพื่อสะดวกในการตรวจสอบเอกสารและนำเสนอขออนุมัติ โปรดจัดเรียงเอกสารให้เรียบร้อย และกรอกรายละเอียดที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ รหัสไปรษณีย์ ให้ชัดเจน อ่านง่ายเพื่อติดต่อกลับ


ข้อความที่แสดงในป้าย สีพื้น สีตัวอักษร ขนาดป้าย ความสูงของตัวอักษร
1. สถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน น้ำเงิน ขาว ไม่ต่ำกว่า 20x70 ซม. ไม่ต่ำกว่า 3 ซม.
2. สถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ เขียว ขาว " "
3. สถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ แดง ขาว " "
4. สถานที่ขายยาแผนโบราณ เขียว ขาว " "
5. สถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน เขียว ขาว " "
6. สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ เขียว ขาว " "
7. สถานที่นำหรือสั่งยาแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักร เขียว ขาว " "
8. สถานที่นำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร เขียว ขาว " "
9. ชื่อตัว ชื่อสกุล วิทยฐานะ และเวลาปฏิบัติการของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ตามประเภทใบอนุญาตนั้นๆ ตามประเภทใบอนุญาตนั้นๆ ไม่ต่ำกว่า 20x50 ซม. "

ตัวอย่าง แบบป้ายแสดงสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน


สถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบันนางสาวหรรษา ดวงดี ภ.บ.
เวลาปฏิบัติการ 09.00 - 20.00 น.


รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 0-2590-7200 งานใบอนุญาตf

คู่มือสำหรับประชาชน

ข้อมูลยาสำหรับประชาชน

ข้อมูลยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ

*** ขอความร่วมมือให้ผู้รับอนุญาตผลิตและ
นำเข้ายาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์
ทุกบริษัท ดำเนินการ จัดทำข้อมูลราคาขายปลีกยาสำเร็จรูป
ส่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทาง
e-mail fdaprices@gmail.com
ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2558

โดยดำเนินการตามคำแนะนำตามไฟล์นี้ ***


(ร่าง) พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .....
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว


การเรียกเก็บยาคืน
- คู่มือการดำเนินการสำหรับผลิตภัณฑ์ยาที่มีปัญหาด้านคุณภาพ
(A GUIDE TO QUALITY DEFCTIVE MEDICINAL PRODUCTS)

- แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลยาที่มี/อาจมีปัญหาคุณภาพ

ติดต่อเรา | Contact Us
แผนผังเว็บไซด์


Med.Herb e-book


โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
การพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทย


รวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระเบียบการควบคุมการกระจายยา


ระบบ FDA Reporter


GPP สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ และ GPP สำหรับผู้ประกอบการ


แผนยุทธศาสตร์การจัดการยาต้านจุลชีพ
Adobe Acrobat | Winzip (shareware) | Macromedia Flash Player | Internet Explorer Update
THAILAND | MOPH
© 2011 BUREAU OF DRUG CONTROL .
All rights reserved.
 ขอขอบคุณที่ท่านใช้บริการ Web site สำนักยา
 ท่านสามารถส่งคำแนะนำ ติชมเพื่อปรับปรุงได้โดย
ติดต่อเรา
Back   Next Refresh   อย. สธ. Home