แบบฟอร์มการขออนุญาตเกี่ยวกับสถานที่ด้านยา
 
 
ตัวอย่างการกรอกคำขออนุญาตและแบบฟอร์มต่างๆ Ms Word Acrobat

ตัวอย่างการกรอกคำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน

- OpenPDF

ตัวอย่างการกรอกคำขออนุญาตขายยา นำหรือสั่งยา ผลิตยาแผนโบราณ

- OpenPDF

ตัวอย่างการกรอกคำขออนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร

-   OpenPDF

ตัวอย่างการกรอกสัญญาระหว่างผู้รับอนุญาต กับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

-   OpenPDF

ตัวอย่างแผนที่ แผนผังของสถานที่ที่ขออนุญาต

- OpenPDF

ตัวอย่างการกรอกหนังสือมอบอำนาจ และแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ

-   OpenPDF

ตัวอย่างการกรอกหนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน

OpenPDF

ตัวอย่างการกรอกคำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (ข.ย.14)

- OpenPDF

ตัวอย่างการกรอกคำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (ย.บ.12)

- -
 
* เอกสารต่างๆ นี้สามารถทำการเปิดได้โดยใช้ Adobe Acrobat
 
 
แบบตรวจสอบเอกสารคำขอใบอนุญาต Ms Word Acrobat

แบบตรวจสอบเอกสารคำขอใบอนุญาตบุคคลธรรมดา


- แบบตรวจสอบเอกสารคำขออนุญาต (ขอใหม่)

- OpenPDF

- แบบตรวจสอบเอกสารคำเปลี่ยนผู้รับอนุญาต

- OpenPDF

แบบตรวจสอบเอกสารคำขอใบอนุญาตนิติบุคคล


- แบบตรวจสอบเอกสารคำขออนุญาต (ขอใหม่)

- OpenPDF

- แบบตรวจสอบเอกสารคำเปลี่ยนผู้รับอนุญาต

- OpenPDF

- แบบตรวจสอบเอกสารคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต
(บุคคลธรรมดา / นิติบุคตล)

- OpenPDF

- แบบตรวจสอบเอกสารคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ประเภทใบอนุญาตยาเสพติดให้โทษ , วัตถุออกฤทธิ์ (บุคคลธรรมดา / นิติบุคตล)

- OpenPDF

แบบตรวจสอบเอกสารคำขออนุญาต (ขอใหม่) และ
แบบตรวจสอบเอกสารคำขอเปลี่ยนผู้รับอนุญาต บุคคลธรรมดา- ประเภทจำหน่ายยาเสพติด, ขายวัตถุออกฤทธิ์

- OpenPDF

- ประเภทผลิต, นำเข้า, ส่งออก ยาเสพติด/ ผลิต, นำเข้า, ส่งออก วัตถุออกฤทธ

- OpenPDF

- ประเภทจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์โดยการส่งตรง

- OpenPDF

แบบตรวจสอบเอกสารคำขออนุญาต (ขอใหม่) และ
แบบตรวจสอบเอกสารคำขอเปลี่ยนผู้รับอนุญาต นิติบุคคล- ประเภทจำหน่ายยาเสพติด, ขายวัตถุออกฤทธิ์

- OpenPDF

- ประเภทผลิต, นำเข้า, ส่งออก ยาเสพติด/ ผลิต, นำเข้า, ส่งออก วัตถุออกฤทธิ์

- OpenPDF

- ประเภทจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์โดยการส่งตรง

- OpenPDF
 
* เอกสารต่างๆ นี้สามารถทำการเปิดได้โดยใช้ Microsoft Word  หรือ Adobe Acrobat
 
 
รายการ Ms Word Acrobat

คำแนะนำการขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน แบบบุคคลธรรมดา


- คำแนะนำการขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (ขอใหม่)

- OpenPDF

- คำแนะนำการขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (เปลี่ยนผู้รับอนุญาต)

- OpenPDF

คำแนะนำการขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน แบบนิติบุคคล


- คำแนะนำการขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (ขอใหม่)

- OpenPDF

- คำแนะนำการขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (เปลี่ยนผู้รับอนุญาต)

- OpenPDF

- คำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (แบบ ข.ย. ๑)

- OpenPDF

- คำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ (แบบ ข.ย. ๒)

- OpenPDF

- คำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ (แบบ ข.ย. ๓)

- OpenPDF

- คำขออนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน (แบบ ข.ย. ๔)

- OpenPDF

- ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (แบบ ข.ย. ๕)

- OpenPDF

- ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ (แบบ ข.ย. ๖)

- OpenPDF

- ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ (แบบ ข.ย. ๗)

- OpenPDF

- ใบอนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน (แบบ ข.ย. ๘)

- OpenPDF

- บัญชีการซื้อยา (แบบ ข.ย. ๙)

- OpenPDF

- บัญชีขายยาควบคุมพิเศษ (แบบ ข.ย. ๑๐)

- OpenPDF

- บัญชีการขายยาอันตรายเฉพาะรายการที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากำหนด (แบบ ข.ย. ๑๑)

- OpenPDF

- บัญชีการขายยาตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (แบบ ข.ย. ๑๒)

- OpenPDF

- รายงานการขายยาตามประเภทที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากำหนด (แบบ ข.ย. ๑๓)

- OpenPDF

- คำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (แบบ ข.ย. ๑๔)

- OpenPDF

- คำรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน (แบบ ข.ย. ๑๔)

- OpenPDF

- คำขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบ ข.ย. ๑๕)

- OpenPDF

- คำขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือย้ายสถานที่ (แบบ ข.ย. ๑๖)

- OpenPDF

- คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (แบบ ข.ย. ๑๗)

- OpenPDF

- แบบภาพถ่าย ข.ย. ๑

- OpenPDF
 
* เอกสารต่างๆ นี้สามารถทำการเปิดได้โดยใช้ Microsoft Word  หรือ Adobe Acrobat

 
 
รายการ Ms Word Acrobat

คำแนะนำการขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์
แบบบุคคลธรรมดา- แบบตรวจสอบเอกสารคำขออนุญาต (ขอใหม่)

- OpenPDF

- แบบตรวจสอบเอกสารคำเปลี่ยนผู้รับอนุญาต

- OpenPDF

คำแนะนำการขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์
แบบนิติบุคคล- แบบตรวจสอบเอกสารคำขออนุญาต (ขอใหม่)

- OpenPDF

- แบบตรวจสอบเอกสารคำเปลี่ยนผู้รับอนุญาต

- OpenPDF

- แบบภาพถ่าย ร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์

- OpenPDF
 
* เอกสารต่างๆ นี้สามารถทำการเปิดได้โดยใช้ Microsoft Word  หรือ Adobe Acrobat

 
 
รายการ Ms Word Acrobat

คำแนะนำการขอใบอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันฯ

Download OpenPDF

คำขออนุญาต นำหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน (แบบ น.ย. 1)

Download   OpenPDF

คำรับรองผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (แบบ น.ย. 7)

Download OpenPDF

สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตกับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

Download   OpenPDF

แผนที่ แผนผังของสถานที่ที่ขออนุญาต

- OpenPDF

หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ

Download   OpenPDF

หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน

Download OpenPDF
 
* เอกสารต่างๆ นี้สามารถทำการเปิดได้โดยใช้ Microsoft Word  หรือ Adobe Acrobat

 
 
รายการ Ms Word Acrobat

คำแนะนำการขอใบอนุญาต ขาย/ นำหรือสั่งยาแผนโบราณ

Download OpenPDF

คำขออนุญาต ผลิต ขาย นำหรือสั่งยาแผนโบราณ (แบบ ย.บ. 1)

  OpenPDF

คำรับรองผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (แบบ ย.บ. 12)

- OpenPDF

สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตกับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

Download   OpenPDF

แผนที่ แผนผังของสถานที่ที่ขออนุญาต

Download OpenPDF

หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ

Download   OpenPDF

หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน

Download OpenPDF
 
* เอกสารต่างๆ นี้สามารถทำการเปิดได้โดยใช้ Microsoft Word  หรือ Adobe Acrobat

 
 
รายการ Ms Word Acrobat

เอกสารการขอใบอนุญาต และเอกสารที่เกียวข้องกับการผลิตยาแผนปัจจุบัน


คำขออนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน(แบบ ผ.ย. 1)

-   OpenPDF

คำรับรองผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (แบบ ผ.ย.7)

- OpenPDF

สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตกับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

Download   OpenPDF

หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ

Download OpenPDF

หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน

Download   OpenPDF

บัญชีแสดงรายละเอียดของวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยา(แบบ ผ.ย.3)

- OpenPDF

บัญชีรายชื่อวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยาตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด
(แบบ ผ.ย.4)

-   OpenPDF


บัญชีการผลิตยาและขายยาที่ผลิต (แบบ ผ.ย.5)

OpenPDF

รายงานการผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปประจำปี (แบบ ผ.ย.6)

-   OpenPDF
 

คำขออนุญาตผลิตยาตัวอย่างเพื่อขอขึ้นทะเบียนตำรับยา (แบบ ผ.ย.8)

- OpenPDF

คำขอขยายหรือลดสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน ย้ายสถานที่เก็บยา เพิ่มหมวดยาที่ผลิต
(แบบ ผ.ย.11)

-   OpenPDF

 
* เอกสารต่างๆ นี้สามารถทำการเปิดได้โดยใช้ Microsoft Word  หรือ Adobe Acrobat

 
 
คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต Ms Word Acrobat

คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ในใบอนุญาตขายยา แผนปัจจุบัน (แบบ ข.ย. 17)

- OpenPDF

คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ในใบอนุญาตนำหรือสั่งยา แผนปัจจุบันฯ (แบบ น.ย. 11)

Download   OpenPDF

คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ในใบอนุญาตผลิต ขาย นำหรือ สั่งยาแผนโบราณ (แบบ ย.บ. 16)

Download OpenPDF

คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ในใบอนุญาตผลิต แผนปัจจุบัน (แบบ ผ.ย. 12)

Download   OpenPDF
 
* เอกสารต่างๆ นี้สามารถทำการเปิดได้โดยใช้ Microsoft Word  หรือ Adobe Acrobat

 
 
คำขอใบแทน/ ย้ายสถานที่ Ms Word Acrobat

คำขอใบแทนใบอนุญาต / ย้ายสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน (แบบ ข.ย. 16)

- OpenPDF

คำขอใบแทนใบอนุญาต / ย้ายสถานที่นำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันฯ (แบบ น.ย. 10)

Download   OpenPDF

คำขอใบแทนใบอนุญาต / ย้ายสถานที่ผลิต ขาย นำหรือสั่งยา แผนโบราณ (แบบ ย.บ. 14)

OpenPDF

คำขอใบแทนใบอนุญาต / ย้ายสถานที่ผลิตยาปัจจุบัน (แบบ ผ.ย. 10)

-   OpenPDF
 
* เอกสารต่างๆ นี้สามารถทำการเปิดได้โดยใช้ Microsoft Word  หรือ Adobe Acrobat

 
 
คำแนะนำเกี่ยวกับหลักฐานในการเปลี่ยนผู้รับอนุญาต และแบบฟอร์มที่ใช้ Ms Word Acrobat

คำแนะนำเกี่ยวกับหลักฐานในการเปลี่ยนผู้รับอนุญาต และแบบฟอร์มที่ใช้

Download OpenPDF
 
* เอกสารต่างๆ นี้สามารถทำการเปิดได้โดยใช้ Microsoft Word  หรือ Adobe Acrobat

 
 
แบบฟอร์ม คำขอต่ออายุใบอนุญาต Ms Word Acrobat

คำขอต่ออายุใบอนุญาต ขายยาแผนปัจจุบัน/ บรรจุเสร็จฯ (แบบ ข.ย.12)

Download OpenPDF

คำขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน (แบบ น.ย.9)

Download OpenPDF

คำขอต่ออายุใบอนุญาต ผลิต/ ขาย/ นำสั่ง ยาแผนโบราณ (แบบ ย.บ.10)

Download OpenPDF

คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน (แบบ ผ.ย.9)

Download OpenPDF

คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 3 หรือประเภท 4 (แบบ ผ.จ.3)

Download OpenPDF

คำขอต่ออายุใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 3 หรือประเภท 4 (แบบ ข.จ.3)

Download OpenPDF

คำขอต่ออายุใบอนุญาตนำเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 3 หรือประเภท 4 (แบบ น.จ.3)

Download OpenPDF

คำขอต่ออายุใบอนุญาตส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 3 หรือประเภท 4 (แบบ ส.จ.4)

Download OpenPDF

คำขอต่ออายุใบอนุญาต ผลิต จำหน่าย นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 (แบบ ย.ส.19)

Download OpenPDF

คำขอรับใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ โดยการขายส่งตรง (แบบ ข.น.จ1)

Download OpenPDF
 
* เอกสารต่างๆ นี้สามารถทำการเปิดได้โดยใช้ Microsoft Word  หรือ Adobe Acrobat

 
 
แบบฟอร์ม แจ้งเลิกปฏิบัติการ, แจ้งเลิกกิจการสำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล Ms Word Acrobat

หนังสือแจ้งเลิกปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510

Download OpenPDF

หนังสือแจ้งเลิกกิจการ สำหรับผู้รับอนุญาตบุคคลธรรมดา

Download OpenPDF

หนังสือแจ้งเลิกกิจการ สำหรับผู้รับอนุญาตนิติบุคคล

Download OpenPDF
 
* เอกสารต่างๆ นี้สามารถทำการเปิดได้โดยใช้ Microsoft Word  หรือ Adobe Acrobat


 
  แบบฟอร์มการขออนุญาตเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณายา (ปรับปรุง : มีนาคม 2548)
 
 
รายการ Ms Word Acrobat

รายการเอกสารประกอบการขออนุญาตโฆษณายา

Download OpenPDF

คำขออนุญาตโฆษณายา

Download   OpenPDF

ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ และแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับ
การขออนุญาตโฆษณายา (แบบที่ 1) (เฉพาะนิติบุคคลตั้งผู้ดำเนินกิจการ)

Download OpenPDF

ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณายา (แบบที่ 2)
(เฉพาะนิติบุคคลตั้งผู้ดำเนินกิจการ)

Download   OpenPDF

ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณายา (แบบที่ 3)
(เฉพาะนิติบุคคลตั้งผู้ดำเนินกิจการ)
Download OpenPDF
 
* เอกสารต่างๆ นี้สามารถทำการเปิดได้โดยใช้ Microsoft Word  หรือ Adobe Acrobat
Adobe Acrobat | Winzip (shareware) | Macromedia Flash Player | Internet Explorer Update