กลับไปหน้าแรก/  Home
โปรดศึกษารายละเอียดที่คู่มือประชาชน www.info.go.th
แบบฟอร์ม / คำแนะนำการขออนุญาตสถานที่ประกอบการด้านยา
บริการสืบค้นจากฐาน
ข้อมูลทะเบียนตำรับยา
ข้อมูลเชิงสถิติ มูลค่าการ
ผลิต, นำหรือสั่งยา, สถิติ
ใบอนุญาต/ ตำรับยา
บัญชียาหลักแห่งชาติ

ระบบแผนและงบประมาณ กองควบคุมยา

  การทบทวนทะเบียน
  ตำรับยา
สาระน่ารู้การสืบค้นข้อมูล : ข้อมูลเชิงสถิติ
 
 

   ข้อมูลสถิติยา


        มูลค่าการผลิตยา แยกตาม ฤทธิ์ทางเภสัขวิทยา ประจำปี 2532 - 2553


โปรดเลือกปี พ.ศ. (ค.ศ.)    

--> ตารางรวม ปี 2543-2552
 

        มูลค่าการนำหรือสั่งยาฯ แยกตาม ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ประจำปี 2532 - 2553


โปรดเลือกปี พ.ศ. (ค.ศ.)    

-->ตารางรวม ปี 2543-2552
 

        มูลค่ายาแผนปัจจุบันของ Antibiotics แยกตามกลุ่มยา ประจำปี 2533 - 2541


โปรดเลือกปี พ.ศ. (ค.ศ.)    

 

   สถิติใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2539 - 2556
                                                                                                


โปรดเลือกปี พ.ศ. (ค.ศ.)    

 

   สถิติใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาแบ่งตามเขตเฉพาะกรุงเทพมหานคร
   ประจำปี 2556

                                                                                                


โปรดเลือกปี พ.ศ. (ค.ศ.)    

 

        สถิติอื่นๆ


มูลค่าการผลิตและการนำสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับยาแผนปัจจุบัน
ตั้งแต่ ปี 2530-2555มูลค่าการผลิตและการนำสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับยาแผนโบราณ
ตั้งแต่ ปี 2530-2555

สถิติจำนวนการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันในแต่ละปี ตั้งแต่ ปี 2526-2555 (Amount of modern drugs (medicine) registered in Thailand during 1983-2011)


สถิติจำนวนการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณในแต่ละปี ตั้งแต่ ปี 2526-2555 (Amount of traditional drugs (medicine) registered in Thailand during 1983-2011)


สถิติจำนวนการขึ้นทะเบียนตำรับยาแบ่งตามหมวดยา ปี 2542 (Amount of drugs (medicine) registered in Thailand categorised by type of dosage forms in 1999)

 
* คลิกเลือกข้อมูลที่ท่านต้องการ 


 
 

   กราฟ/ ตาราง


        รายการ


ตาราง แสดงจำนวนสถานที่ผลิตยาที่ขอหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยา (GMP) ระหว่างปี 2543-2555

 
* คลิกเลือกข้อมูลที่ท่านต้องการ 
f

คู่มือสำหรับประชาชน

ข้อมูลยาสำหรับประชาชน

ข้อมูลยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ

*** ขอความร่วมมือให้ผู้รับอนุญาตผลิตและ
นำเข้ายาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์
ทุกบริษัท ดำเนินการ จัดทำข้อมูลราคาขายปลีกยาสำเร็จรูป
ส่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทาง
e-mail fdaprices@gmail.com
ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2558

โดยดำเนินการตามคำแนะนำตามไฟล์นี้ ***


(ร่าง) พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .....
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว


การเรียกเก็บยาคืน
- คู่มือการดำเนินการสำหรับผลิตภัณฑ์ยาที่มีปัญหาด้านคุณภาพ
(A GUIDE TO QUALITY DEFCTIVE MEDICINAL PRODUCTS)

- แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลยาที่มี/อาจมีปัญหาคุณภาพ

ติดต่อเรา | Contact Us
แผนผังเว็บไซด์


Med.Herb e-book


โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
การพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทย


รวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระเบียบการควบคุมการกระจายยา


ระบบ FDA Reporter


GPP สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ และ GPP สำหรับผู้ประกอบการ


แผนยุทธศาสตร์การจัดการยาต้านจุลชีพ
Adobe Acrobat | Winzip (shareware) | Macromedia Flash Player | Internet Explorer Update
THAILAND | MOPH
© 2011 BUREAU OF DRUG CONTROL .
All rights reserved.
 ขอขอบคุณที่ท่านใช้บริการ Web site สำนักยา
 ท่านสามารถส่งคำแนะนำ ติชมเพื่อปรับปรุงได้โดย
ติดต่อเรา
Back   Next Refresh   อย. สธ. Home