กลับไปหน้าแรก/  Home
โปรดศึกษารายละเอียดที่คู่มือประชาชน www.info.go.th
แบบฟอร์ม / คำแนะนำการขออนุญาตสถานที่ประกอบการด้านยา
บริการสืบค้นจากฐาน
ข้อมูลทะเบียนตำรับยา
ข้อมูลเชิงสถิติ มูลค่าการ
ผลิต, นำหรือสั่งยา, สถิติ
ใบอนุญาต/ ตำรับยา
บัญชียาหลักแห่งชาติ

ระบบแผนและงบประมาณ กองควบคุมยา

  การทบทวนทะเบียน
  ตำรับยา
สาระน่ารู้PIC/S
 
 
   ประกาศสำนักยา เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบหนังสือรับรอง และเอกสารอื่น ๆ เพื่อใช้ในการดำเนินงานในการพิจารณารับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ
เอกสาร Acrobat

- ประกาศสำนักยา เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบหนังสือรับรอง และเอกสารอื่น ๆ เพื่อใช้ในการดำเนินงานในการพิจารณารับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ

OpenPDF

- คำขอหนังสือรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ

OpenPDF

- แบบฟอร์มตรวจสอบ/ประเมิน/ทบทวนเอกสารประกอบการพิจารณาออกหนังสือรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (เบื้องต้น)

OpenPDF

- รายการหมวดการผลิตยาที่ประสงค์จะขอรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ

OpenPDF

- แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร Plant Master File ของโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินโดยหน่วยตรวจที่เป็นสมาชิก PIC/S

OpenPDF

- แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร Plant Master File ของโรงงาน Non-PIC/S

OpenPDF
 

            --->เอกสารต่างๆ นี้สามารถทำการเปิดได้โดยใช้ Adobe Acrobat
 
 
ประกาศlนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้รับอนุญาตผลิตยา

 
* คลิกหัวข้อที่ท่านต้องการรับทราบข้อมูล  
 
 
   สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเห็นควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯดังกล่าว เพื่อให้หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณมีความเหมาะสมกับ ลักษณะของขนาดกำลังการผลิต และความเสี่ยงของสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงมาตรฐานการผลิตยาของผู้ผลิตยาแผนโบราณขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวมถึงผู้ผลิตที่ผลิตยาในรูปแบบที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานตาม Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/s) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล อันจะเป็นการช่วยลดผลกระทบในการลงทุนของผู้ผลิตยาแผนโบราณ จึงได้จัดทำร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. .... โดยยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ฉบับพ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ เป็นกฎหมายที่ประเทศไทยต้องอนุวัติการตามข้อตกลงใน การสมัครเข้าเป็นสมาชิก PIC/s ซึ่งสำนักงานฯ เห็นควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง โปรดส่งความคิดเห็นไปยังกลุ่มกำหนดมาตรฐาน สำนักยา ภายในวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559 ทาง Email : druglaw@fda.moph.go.th
เอกสาร Acrobat , MS Word

1.(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. ....

OpenPDF

2.(ร่าง) ภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. ....

OpenPDF

3.(ร่าง) ภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต ยาแผนโบราณตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. ....

OpenPDF

4.(ร่าง) ภาคผนวก ค แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต ยาแผนโบราณตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. ....

OpenPDF

5.แบบแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการผลิตยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. ....

Open MS Word
 

            --->เอกสารต่างๆ นี้สามารถทำการเปิดได้โดยใช้ Adobe Acrobat
f

คู่มือสำหรับประชาชน

ข้อมูลยาสำหรับประชาชน

ข้อมูลยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ

*** ขอความร่วมมือให้ผู้รับอนุญาตผลิตและ
นำเข้ายาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์
ทุกบริษัท ดำเนินการ จัดทำข้อมูลราคาขายปลีกยาสำเร็จรูป
ส่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทาง
e-mail fdaprices@gmail.com
ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2558

โดยดำเนินการตามคำแนะนำตามไฟล์นี้ ***


(ร่าง) พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .....
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว


การเรียกเก็บยาคืน
- คู่มือการดำเนินการสำหรับผลิตภัณฑ์ยาที่มีปัญหาด้านคุณภาพ
(A GUIDE TO QUALITY DEFCTIVE MEDICINAL PRODUCTS)

- แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลยาที่มี/อาจมีปัญหาคุณภาพ

ติดต่อเรา | Contact Us
แผนผังเว็บไซด์


Med.Herb e-book


โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
การพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทย


รวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระเบียบการควบคุมการกระจายยา


ระบบ FDA Reporter


GPP สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ และ GPP สำหรับผู้ประกอบการ


แผนยุทธศาสตร์การจัดการยาต้านจุลชีพ
Adobe Acrobat | Winzip (shareware) | Macromedia Flash Player | Internet Explorer Update
THAILAND | MOPH
© 2011 BUREAU OF DRUG CONTROL .
All rights reserved.
 ขอขอบคุณที่ท่านใช้บริการ Web site สำนักยา
 ท่านสามารถส่งคำแนะนำ ติชมเพื่อปรับปรุงได้โดย
ติดต่อเรา
Back   Next Refresh   อย. สธ. Home