กลับไปหน้าแรก/  Home
โปรดศึกษารายละเอียดที่คู่มือประชาชน www.info.go.th
แบบฟอร์ม / คำแนะนำการขออนุญาตสถานที่ประกอบการด้านยา
บริการสืบค้นจากฐาน
ข้อมูลทะเบียนตำรับยา
ข้อมูลเชิงสถิติ มูลค่าการ
ผลิต, นำหรือสั่งยา, สถิติ
ใบอนุญาต/ ตำรับยา
บัญชียาหลักแห่งชาติ

ระบบแผนและงบประมาณ กองควบคุมยา

  การทบทวนทะเบียน
  ตำรับยา
สาระน่ารู้แผนผังเว็บไซด์ สำนักยา
 
 

         สำนักยา

 - วิสัยทัศน์
 - โครงสร้างองค์กร
 - ติดต่อเรา


         การสืบค้นข้อมูล

 - ฐานข้อมูลทะเบียนยา
 - สืบค้นทะเบียนยาสามัญทางยา สำหรับเดี่ยว (real time update)
 - ฐานข้อมูลสืบค้นสิทธิบัตร
 - ข้อมูลยาที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
  - การเรียกเก็บยาคืน
 - สืบค้นยาสามัญประจำบ้าน แยกตามอาการโรค
 - สืบค้นยาสามัญประจำบ้าน แยกตามชื่อยา
 - ข้อมูลเชิงสถิติ


         เอกสารทางวิชาการ / คู่มือ / แบบฟอร์ม

 - คู่มือ / หลักเกณฑ ์/ แบบฟอร์ม / กระบวนการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน
 - คู่มือ / คำแนะนำ ASEAN HORMONIZATION
 - คำแนะนำในการจัดทำโครงร่างการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์
 - เอกสารเผยแพร่ ASEAN HORMONIZATION
 - เอกสารทางวิชาการ GMP ยา
 - แบบฟอร์มการส่งรายงานต่อ อย.
 - แบบฟอร์มการขออนุญาตเกี่ยวกับสถานที่ด้านยา
  - Guideline on Procedural Aspects Regarding Marketing Authorization of vaccine in Thailand
  - Guideline on Quality, Non-Clinical and Clinical Assessment Regarding Marketing Authorizations of Vaccine in Thailand


         ข้อมูลยาใหม่ / ชีววัตถุ

 - รายชื่อโครงร่างการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalance Protocal) ของสถาบัน/ห้องปฏิบัติการชีวสมมูลที่ได้รับอนุมัติ
 - รายการยาใหม่/ยาชีววัตถุใหม่ แบบมีเงื่อนไข และไม่มีเงื่อนไข
 - รายการยา Pipeline Products
 - Registered Vaccine


         ยาสัตว์และเคมีภัณฑ์

 - การดำเนินงานเกี่ยวกับคลอแรมเฟนิคอล
 - การควบคุมเภสัชเคมีภัณฑ์


         กฎหมายยา / ประกาศ

 - กฎหมายยา / ประกาศ


         รายนามสถานประกอบการ ยา

 - รายนามสถานประกอบการ ยา


         GMP

 - หลักเกณฑ์, เกณฑ์การประเมิน
  - รายนามสถานที่ผลิตยาที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตยาแผนปัจจุบัน แยกตามชื่อโรงงาน
  - รายนามสถานที่ผลิตยาที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตยาแผนโบราณ (ตาม Asian GMP)
  - รายนามสถานที่ผลิตยาที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตยาแผนโบราณ (มาตราฐานเกียรติบัตร GMP ปี 2548)
 - สถิติ / กราฟ GMP


         สาระความรู้

 - โครงการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล Antibiotics Smart Use
 - ความรู้ Stem Cell ชุดความรู้เซลล์ต้นกำเนิดสำหรับประชาชน


         Link หน่วยงานภายในสำนักยา

 - บัญชียาหลักแห่งชาติ
 - กลุ่มต่างประเทศและยาวิจัยทางคลินิก
 - ศูนย์ข้อมูลการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยา
 - ศูนย์ข้อมูลยาปลอมและยาลักลอบนำเข้า
 - ร้านยาคุณภาพ
 - ยากำพร้า

 
กลับสู่ด้านบน  
f

คู่มือสำหรับประชาชน

ข้อมูลยาสำหรับประชาชน

ข้อมูลยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ

*** ขอความร่วมมือให้ผู้รับอนุญาตผลิตและ
นำเข้ายาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์
ทุกบริษัท ดำเนินการ จัดทำข้อมูลราคาขายปลีกยาสำเร็จรูป
ส่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทาง
e-mail fdaprices@gmail.com
ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2558

โดยดำเนินการตามคำแนะนำตามไฟล์นี้ ***


(ร่าง) พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .....
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว


การเรียกเก็บยาคืน
- คู่มือการดำเนินการสำหรับผลิตภัณฑ์ยาที่มีปัญหาด้านคุณภาพ
(A GUIDE TO QUALITY DEFCTIVE MEDICINAL PRODUCTS)

- แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลยาที่มี/อาจมีปัญหาคุณภาพ

ติดต่อเรา | Contact Us
แผนผังเว็บไซด์


Med.Herb e-book


โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
การพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทย


รวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระเบียบการควบคุมการกระจายยา


ระบบ FDA Reporter


GPP สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ และ GPP สำหรับผู้ประกอบการ


แผนยุทธศาสตร์การจัดการยาต้านจุลชีพ
Adobe Acrobat | Winzip (shareware) | Macromedia Flash Player | Internet Explorer Update
THAILAND | MOPH
© 2011 BUREAU OF DRUG CONTROL .
All rights reserved.
 ขอขอบคุณที่ท่านใช้บริการ Web site สำนักยา
 ท่านสามารถส่งคำแนะนำ ติชมเพื่อปรับปรุงได้โดย
ติดต่อเรา
Back   Next Refresh   อย. สธ. Home