กลับไปหน้าแรก/  Home
โปรดศึกษารายละเอียดที่คู่มือประชาชน www.info.go.th
แบบฟอร์ม / คำแนะนำการขออนุญาตสถานที่ประกอบการด้านยา
บริการสืบค้นจากฐาน
ข้อมูลทะเบียนตำรับยา
ข้อมูลเชิงสถิติ มูลค่าการ
ผลิต, นำหรือสั่งยา, สถิติ
ใบอนุญาต/ ตำรับยา
บัญชียาหลักแห่งชาติ

ระบบแผนและงบประมาณ กองควบคุมยา

  การทบทวนทะเบียน
  ตำรับยา
สาระน่ารู้  กฎหมายยา


   1. พระราชบัญญัติยา (พรบ.ยา)
         - ข้อมูลพระราชบัญญัติยาจาก web อย.
         - ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการตรวจพิจารณาแล้ว เรื่องเสร็จที่ 1017/2557

   2. กฎกระทรวง

   3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

   4. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

   5. ประกาศสำนักยา

   6. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ

   7. คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข
         - คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แก้ไขทะเบียนตำรับยา
         - คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตำรับยา
   8. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
         - คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง พักใช้ใบอนุญาต
         - คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาต
         - คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อื่นๆ
   9. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

   10. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

   11. ระเบียบสำนักยา

   12. ระเบียบคณะกรรมการยา

f

คู่มือสำหรับประชาชน

ข้อมูลยาสำหรับประชาชน

ข้อมูลยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ

*** ขอความร่วมมือให้ผู้รับอนุญาตผลิตและ
นำเข้ายาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์
ทุกบริษัท ดำเนินการ จัดทำข้อมูลราคาขายปลีกยาสำเร็จรูป
ส่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทาง
e-mail fdaprices@gmail.com
ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2558

โดยดำเนินการตามคำแนะนำตามไฟล์นี้ ***


(ร่าง) พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .....
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว


การเรียกเก็บยาคืน
- คู่มือการดำเนินการสำหรับผลิตภัณฑ์ยาที่มีปัญหาด้านคุณภาพ
(A GUIDE TO QUALITY DEFCTIVE MEDICINAL PRODUCTS)

- แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลยาที่มี/อาจมีปัญหาคุณภาพ

ติดต่อเรา | Contact Us
แผนผังเว็บไซด์


Med.Herb e-book


โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
การพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทย


รวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระเบียบการควบคุมการกระจายยา


ระบบ FDA Reporter


GPP สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ และ GPP สำหรับผู้ประกอบการ


แผนยุทธศาสตร์การจัดการยาต้านจุลชีพ
Adobe Acrobat | Winzip (shareware) | Macromedia Flash Player | Internet Explorer Update
THAILAND | MOPH
© 2011 BUREAU OF DRUG CONTROL .
All rights reserved.
 ขอขอบคุณที่ท่านใช้บริการ Web site สำนักยา
 ท่านสามารถส่งคำแนะนำ ติชมเพื่อปรับปรุงได้โดย
ติดต่อเรา
Back   Next Refresh   อย. สธ. Home