กลับไปหน้าแรก/  Home
โปรดศึกษารายละเอียดที่คู่มือประชาชน www.info.go.th
แบบฟอร์ม / คำแนะนำการขออนุญาตสถานที่ประกอบการด้านยา
บริการสืบค้นจากฐาน
ข้อมูลทะเบียนตำรับยา
ข้อมูลเชิงสถิติ มูลค่าการ
ผลิต, นำหรือสั่งยา, สถิติ
ใบอนุญาต/ ตำรับยา
บัญชียาหลักแห่งชาติ

ระบบแผนและงบประมาณ กองควบคุมยา

  การทบทวนทะเบียน
  ตำรับยา
สาระน่ารู้  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา    Download  
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัยทางคลินิก
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง กำหนดคำรับรองเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณสำหรับการรายงานการไม่พึงไม่ประสงค์จากยาชนิดร้ายแรง (Serious Adverse Drug Reaction : SADR)
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง บัญชีรายการยากำพร้า พ.ศ. 2559
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการผ่านการตรวจประเมิน ตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง กำหนดคำรับรองเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนตำรับยาสำหรับการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยารวมถึงวัคซีน
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง แนวทางการจัดเตรียมเอกสารและคู่มือการพิจารณาการเปลี่ยนประเภทยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้รับอนุญาตผลิตยา
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง หลัเกณฑ์การขอแก้ไขทะเบียนตำรับยารามิพริล (Ramipril)
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง แนวทางการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิตยาในทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการจ้างผลิตและการจ้างวิเคราะห์ยาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณ
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง การขึ้นทะเบียนตำรับยาที่ปรากฏอยู่ในตำรายาโดยใช้ข้อกำหนดมาตรฐานและวิธีวิเคราะห์ตามตำรายา
PDF

เอกสารแนบท้าย
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง กำหนดให้ยาเดกซาเมทาโซน (Dexsamethasone) และยาเพรดนิโซโลน (Prednisolone) และเกลือของยาดังกล่าวเป็นยาที่ต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อการส่งออกเท่านั้น
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินการตรวจรับคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาเลขรับชั่วคราวที่ยื่นไว้ก่อนวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ (New Drugs) และชีววัตถุใหม่ (New Biological Products)
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง แนวทางการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิตยาในทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขายยา
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง รายการยาอันตรายที่ต้องทำบัญชีการขายยา
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง รายการยาที่ต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์แบบอ้างอิง (REFER)
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง แนวปฏิบัติและข้อกำหนดการพิจารณาคำขอที่ยื่นไว้ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2556
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัยทางคลินิก
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรอง GMP ของสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง กำหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ ที่เป็นสารออกฤทธิ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการขอรับหนังสือรับรองรุ่นการผลิตยาชีววัตถุและกำหนดแบบคำขอ และแบบหนังสือรับรองรุ่นการผลิตยาชีววัตถุ
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง การพิจารณารับรองแบบแปลนแผนผังสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง แนวปฏิบัติและข้อกำหนดการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญสำหรับมนุษย์ที่ยื่นไว้ก่อน 1 ตุลาคม 2556
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง มาตราการควบคุม กำกับ ดูแลผลิตภัณฑ์ Botulium toxin
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง กำหนดแบบคำขอและใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ และยาพัฒนาจากสมุนไพร ตามบัญชียาจากสมุนไพรที่แนบท้ายบัญชียาหลักแห่งชาติ กลุ่มเภสัชตำรับโรงพยาบาล
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง บัญชีรายการยากำพร้า พ.ศ. 2557
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง แนวทางการจัดทำเอกสารกำกับยา
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง เอกสารหลักฐานการขอขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุคล้ายคลึง
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยอมรับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ที่พิจารณาโครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับยา
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง กำหนดให้ยาทรามาดอล (Tramadol) ต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง กำหนดเอกสารหรือหลักฐานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง แก้ไขทะเบียนตำรับยาที่มีไคร้เครือเป็นส่วนประกอบ
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง กำหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง การพิจารณารับรองแบบแปลนแผนผังสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์แบบอ้างอิง (REFER)
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง บัญชีรายการยากำพร้า พ.ศ. 2555
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่ปรากฏอยู่ในตำรายาฉบับที่รัฐมนตรีประกาศโดยใช้ข้อกำหนดมาตรฐานและวิธีวิเคราะห์ของตัวยาสำคัญและผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปตามตำรายา
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศผลการตรวจสอบหรือวิเคราะห์คุณภาพยา
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง การพิจารณารับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (GMP Accreditation of an Overseas [Non – Domestic] Manufacturer)
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง การปรับปรุงคู่มือ / หลักเกณฑ์การติดตามความปลอดภัยของยาใหม่ (Safety Monitoring Program)
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง การจัดจำหน่ายและการจัดเก็บวัคซีน
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง การผลิตยาแผนปัจจุบันเพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิก
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง การขึ้นทะเบียนตำรับยาที่ข้อมูลเหมือนตำรับยาที่ได้รับขึ้นทะเบียนไว้แล้วชื่อการค้าใหม่
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง หลักเกณฑ์การขอแก้ไขทะเบียนตำรับยาโอมีพราโซลแคปซูล (Omeprazole Capsules)
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง การแจ้งรายการเรียกเก็บยาคืนของผู้รับอนุญาตผลิตและนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน
และแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักร
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายยาแก้หวัดสูตรผสมที่มีส่วนประกอบของซูโดอีฟรีดีน
(ฉบับที่ 3)
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง บัญชีรายการยาใหม่ที่ไม่มีผลิตภัณฑ์ยาสามัญ
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง รายการยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ที่จะทบทวนทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 1
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง แนวทางช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับผู้ประกอบการด้านยาที่ประสบอุทกภัย
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายที่มีไดเฟนไฮดรามีน หรือโปรเมทาซีน หรือเดกซ์โตรเมธอร์แฟน เป็นส่วนประกอบ
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายยาแก้หวัดสูตรผสมที่มีส่วนประกอบของซูโดอีฟรีดีน
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง รายการกลุ่มยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ที่จะทบทวนทะเบียนตำรับยา
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกยาที่จะทบทวนทะเบียนตำรับยา
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง นโยบายการทบทวนทะเบียนตำรับยาและแนวทางการปฎิบัติการทบทวนทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง หลักเกณฑ์การขอแก้ไขทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่ปรากฏอยู่ในตำรับยาที่รัฐมนตรีประกาศ
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง คำแนะนำในการจัดทำรายงานการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์และรูปแบบ
มาตรฐานรายงานการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง หลักเกณฑ์การศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยาสามัญรูปแบบรับประทาน
ที่มีการดัดแปลงการปลดปล่อยตัวยาสำคัญ (oral modified release
dosage forms)
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง คำแนะนำในการจัดทำโครงร่างการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง การประเมินชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยา clopidogrel
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยา กรณีถ่ายโอนทะเบียน(TRANSFER)
PDF
เอกสารแนบ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเพิ่มข้อมูลความปลอดภัยในการใช้ยาในทะเบียนตำรับยา
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง กำหนดให้ยาซิลเดนาฟิล(Sildenafil) ทาดาลาฟิล(Tadalafil) และ
วาเดนาฟิล(Vardenafil) ต้องรายงานต่อ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง รายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขสำหรับการนำหรือสั่งยาเข้ามา
ในราชอาณาจักรที่จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอขึ้นทะเบียนตำรับยา
สำหรับกรณีการสำรองยาต้านไวรัส พ.ศ. 2552
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
ในการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนตำรับยา
สำหรับกรณีการสำรองยาต้านไวรัส พ.ศ. 2552
PDFPDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง กำหนดให้ยาไนมิซุไลด์ (Nimesulide) ชนิดรับประทานต้องรายงานต่อ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง ASEAN Guidelines for the Conduct of Bioavailability and Bioequivalence Studies และคู่มือการศึกษาชีวประสิทธิผลและชีวสมมูล
ของผลิตภัณฑ์ยา
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง การควบคุม กำกับ ดูแลยาที่เป็นผลิตภัณฑ์เซลล์ต้นกำเนิดและ
ผลิตภัณฑ์จากเซลล์ต้นกำเนิด
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ที่สำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยาให้การยอมรับ
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง การขึ้นทะเบียนตํารับยาตามข้อตกลง ASEAN Harmonization
Product on Pharmaceutical Registration
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง กําหนดให้ยาเม็ดหรือแคปซูลที่มีซูโดอีเฟดรีน (Pseudoephedrine)
เป็นส่วนประกอบต้องรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง กําหนดให้ยาน้ำที่มีไดเฟนไฮดรามีน (Diphenhydramine) หรือ
โปรเมทาซีน (Promethazine) เป็นส่วนประกอบต้องรายงานต่อ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง คู่มือการจดแจ้งข้อมูลความลับทางการค้าในการขึ้นทะเบียนตำรับยา
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง หลักเกณฑ์การยื่นขอแก้ไขทะเบียนตํารับยา ให้กําหนดมาตรฐานและ
วิธีทดสอบการละลาย (Dissolution)
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง การนำข้อตกลง ASEAN Harmonization Product on
Pharmaceutical Registration สู่การปฏิบัติเต็มรูปแบบ
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง บัญชีรายการยากำพร้า พ.ศ. 2550
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง กําหนดให้ยาเดกซ์ซาเมธาโซน (Dexsamethasone) และ
ยาเพร็ดนิโซโลน (Prednisolone) ชนิดรับประทานต้องรายงานต่อ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง กําหนดให้ยาเดกซ์โตรเมธอร์แฟน (Dextromethorphan) ต้องรายงาน
ต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง คำแนะนำในการจัดทำโครงการร่างการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง การศึกษาเพื่อพิสูจน์ความเท่าเทียมของผลการรักษาของผลิตภัณฑ์ยา
ที่ใช้เฉพาะที่และออกฤทธิ์เฉพาะที่ (locally applied , locally
acting products)
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานปริมาณสารเจือปนของยากาบาเพนติน (gabapentin)
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาใบรับรองของผู้ผลิตแสดงรายละเอียด
การวิเคราะห์ยาที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์และเภสัชเคมีภัณ์กึ่งสำเร็จรูปที่นำหรือสั่ง
ยาเข้ามาในราชอาณาจักร
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณเกี่ยวกับ
มาตรฐานการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และโลหะหนัก
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ (New Drugs) และยาสามัญใหม่
(New Generic Drugs)
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง เภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มี
ส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ ที่การนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรต้องเป็นไป
ตามกฎกระทรวงและบัญชีที่กำหนด พ.ศ. 2547
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง การศึกษาชีวสมมูลของยาสามัญใหม่ซึ่งทำการศึกษาโดยสถาบันหรือ
ห้องปฏิบัติการของต่างประเทศ
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง กำหนดยาที่ต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง กำหนดวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยารักษาโรคมะเร็ง และยาจำพวกรักษาโรคมะเร็งที่นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นยาที่ต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
PDF
f

คู่มือสำหรับประชาชน

ข้อมูลยาสำหรับประชาชน

ข้อมูลยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ

*** ขอความร่วมมือให้ผู้รับอนุญาตผลิตและ
นำเข้ายาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์
ทุกบริษัท ดำเนินการ จัดทำข้อมูลราคาขายปลีกยาสำเร็จรูป
ส่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทาง
e-mail fdaprices@gmail.com
ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2558

โดยดำเนินการตามคำแนะนำตามไฟล์นี้ ***


(ร่าง) พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .....
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว


การเรียกเก็บยาคืน
- คู่มือการดำเนินการสำหรับผลิตภัณฑ์ยาที่มีปัญหาด้านคุณภาพ
(A GUIDE TO QUALITY DEFCTIVE MEDICINAL PRODUCTS)

- แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลยาที่มี/อาจมีปัญหาคุณภาพ

ติดต่อเรา | Contact Us
แผนผังเว็บไซด์


Med.Herb e-book


โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
การพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทย


รวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระเบียบการควบคุมการกระจายยา


ระบบ FDA Reporter


GPP สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ และ GPP สำหรับผู้ประกอบการ


แผนยุทธศาสตร์การจัดการยาต้านจุลชีพ
Adobe Acrobat | Winzip (shareware) | Macromedia Flash Player | Internet Explorer Update
THAILAND | MOPH
© 2011 BUREAU OF DRUG CONTROL .
All rights reserved.
 ขอขอบคุณที่ท่านใช้บริการ Web site สำนักยา
 ท่านสามารถส่งคำแนะนำ ติชมเพื่อปรับปรุงได้โดย
ติดต่อเรา
Back   Next Refresh   อย. สธ. Home