กลับไปหน้าแรก/  Home
ขออนุญาตสถานที่,
ทะเบียนยา, โฆษณายา
คำขอหรือแก้ไขใบอนุญาต,
คำแนะนำด้านยาต่างๆ,แบบฟอร์มการส่งรายงานต่อ อย.
บริการสืบค้นจากฐาน
ข้อมูลทะเบียนตำรับยา
ข้อมูลเชิงสถิติ มูลค่าการ
ผลิต, นำหรือสั่งยา, สถิติ
ใบอนุญาต/ ตำรับยา
บัญชียาหลักแห่งชาติ

ระบบแผนและงบประมาณ กองควบคุมยา

  การทบทวนทะเบียน
  ตำรับยา
สาระน่ารู้คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข : เพิกถอนทะเบียนตำรับยา
สาเหตุ / รายละเอียด ::   ด้วยปรากฏว่ายาสูตรผสมไบซาโคดิล (Bisacodyl) และฟีนอล์ฟธาลีน (Phenolphthalein) ชนิดรับประทานออกฤทธิ์ทันที จะมีปริมาณยาที่ไปถึงลำไส้ใหญ่ซึ่งเป็นบริเวณออกฤทธิ์ต่ำไม่ถึงระดับการรักษา และมีการแตกตัวที่กระเพาะอาหารทำให้เกิดการระคายเคืองในทางเดินอาหาร การดูดซึม active metabolite ของยาไบซาโคดิลเข้าสู่ร่างกายเพิ่มขึ้น จนอาจทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อร่างกาย โดยจะเสริมฤทธิ์กับฟีนอล์ฟธาลีนทำให้เกิด potential side effects เช่น ระดับโปแตสเซียมผิดปกติ และเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงคือ การเกิดโรคมะเร็ง คณะกรรมการยาในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ จึงมีมติให้เพิกถอนทะเบียนตำรับยาสูตรผสมไบซาโคดิล (Bisacodyl) และฟีนอล์ฟธาลีน (Phenolphthalein) ชนิดรับประทานแบบออกฤทธิ์ทันที เนื่องจากอาจไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้

คู่มือสำหรับประชาชน   

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ระบบงานด้านยา
  

*** ขอความร่วมมือให้ผู้รับอนุญาตผลิตและ
นำเข้ายาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์
ทุกบริษัท ดำเนินการ จัดทำข้อมูลราคาขายปลีกยาสำเร็จรูป
ส่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทาง
e-mail fdaprices@gmail.com
ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2558

โดยดำเนินการตามคำแนะนำตามไฟล์นี้ ***
  

(ร่าง) พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .....
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
  

การเรียกเก็บยาคืน
- คู่มือการดำเนินการสำหรับผลิตภัณฑ์ยาที่มีปัญหาด้านคุณภาพ
(A GUIDE TO QUALITY DEFCTIVE MEDICINAL PRODUCTS)

- แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลยาที่มี/อาจมีปัญหาคุณภาพ

ติดต่อเรา | Contact Us
แผนผังเว็บไซด์


Med.Herb e-book  


โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
การพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทย
  


รวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระเบียบการควบคุมการกระจายยา


ระบบ FDA Reporter


GPP สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ และ GPP สำหรับผู้ประกอบการ
Adobe Acrobat | Winzip (shareware) | Macromedia Flash Player | Internet Explorer Update
THAILAND | MOPH
© 2011 BUREAU OF DRUG CONTROL .
All rights reserved.
 ขอขอบคุณที่ท่านใช้บริการ Web site สำนักยา
 ท่านสามารถส่งคำแนะนำ ติชมเพื่อปรับปรุงได้โดย
ติดต่อเรา
Back   Next Refresh   อย. สธ. Home