กลับไปหน้าแรก/  Home
โปรดศึกษารายละเอียดที่คู่มือประชาชน www.info.go.th
แบบฟอร์ม / คำแนะนำการขออนุญาตสถานที่ประกอบการด้านยา
บริการสืบค้นจากฐาน
ข้อมูลทะเบียนตำรับยา
ข้อมูลเชิงสถิติ มูลค่าการ
ผลิต, นำหรือสั่งยา, สถิติ
ใบอนุญาต/ ตำรับยา
บัญชียาหลักแห่งชาติ

ระบบแผนและงบประมาณ กองควบคุมยา

  การทบทวนทะเบียน
  ตำรับยา
สาระน่ารู้คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข : เพิกถอนทะเบียนตำรับยา

(สำเนา)
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข
ที่ 97/ 2535
เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตำรับยา
          เนื่องด้วยปรากฏว่า ยาโลเพอราไมด์ (Loperamide) ที่เป็นยาออกฤทธิ์ลดการเคลื่อนไหวของลำไส้ เป็นยาที่อาจไม่ปลอดภัยในการใช้ สำหรับผู้ป่วยที่เป็นเด็ก เพราะเมื่อรับประทานในขนาดใช้รักษา (Therapeutic dose) จะทำให้ลำไส้ไม่เคลื่อนไหว มีการคั่งของของเหลวอยู่ในสำไส้มาก ทำให้เกิดอาการท้องอืด อาจเกิดภาวะขาดน้ำ และถ้ามีการติดเชื้อ Shigella ก็อาจทำให้เชื้อมีโอกาสทะลุทะลวงเข้าผนังสำไส้มากขึ้น นอกจากนั้นถ้าใช้ยาเกินขนาด ก็อาจทำให้หยุดการหายใจได้ คณะกรรมการยาในการประชุมครั้งที่ 9/2534 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2534 จึงมีมติให้เพิกถอนทะเบียนตำรับยา โลเพอราไมด์ (Loperamide) ชนิดน้ำ ทั้งในรูปชนิดน้ำเชื่อม และชนิดหยด

           ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการยา จึงสั่งเพิกถอนทะเบียนตำรับยา โลเพอราไมด์ (Loperamide) ชนิดน้ำ ทั้งในรูปชนิดน้ำเชื่อม และชนิดหยด เพราะอาจไม่ปลอดภัยในการใช้

           ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535
(ลงชื่อ) ไพโรจน์ นิงสานนท์
(นายไพโรจน์ นิงสานนท์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข


(คัดจากราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 41 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2535)

f

คู่มือสำหรับประชาชน

ข้อมูลยาสำหรับประชาชน

ข้อมูลยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ

*** ขอความร่วมมือให้ผู้รับอนุญาตผลิตและ
นำเข้ายาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์
ทุกบริษัท ดำเนินการ จัดทำข้อมูลราคาขายปลีกยาสำเร็จรูป
ส่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทาง
e-mail fdaprices@gmail.com
ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2558

โดยดำเนินการตามคำแนะนำตามไฟล์นี้ ***


(ร่าง) พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .....
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว


การเรียกเก็บยาคืน
- คู่มือการดำเนินการสำหรับผลิตภัณฑ์ยาที่มีปัญหาด้านคุณภาพ
(A GUIDE TO QUALITY DEFCTIVE MEDICINAL PRODUCTS)

- แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลยาที่มี/อาจมีปัญหาคุณภาพ

ติดต่อเรา | Contact Us
แผนผังเว็บไซด์


Med.Herb e-book


โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
การพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทย


รวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระเบียบการควบคุมการกระจายยา


ระบบ FDA Reporter


GPP สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ และ GPP สำหรับผู้ประกอบการ


แผนยุทธศาสตร์การจัดการยาต้านจุลชีพ
Adobe Acrobat | Winzip (shareware) | Macromedia Flash Player | Internet Explorer Update
THAILAND | MOPH
© 2011 BUREAU OF DRUG CONTROL .
All rights reserved.
 ขอขอบคุณที่ท่านใช้บริการ Web site สำนักยา
 ท่านสามารถส่งคำแนะนำ ติชมเพื่อปรับปรุงได้โดย
ติดต่อเรา
Back   Next Refresh   อย. สธ. Home